18-08-2018 10:58:11

Aflyst - Detailhandel – i et 360º perspektiv

De sidste 3-4 år har der været meget fokus på planlovens detailhandelsbestemmelser, herunder bl.a. om de begrænsninger som dele af detailhandels-branchen vurderer loven giver.
Arrangør: DdL's bestyrelse

Kommunerne arbejder for en ligevægtig administration mellem de statslige udmeldinger (plan-loven) og detailhandelsbestemmelserne - og den kommunale planlægning.

Kursets formål er at belyse flere af de udfordringer, som planlovens detailhandelsbestemmelser giver anledning til, set fra flere af de relevante aktørers perspektiver. Hvormed der bliver mulighed for, at få en større forståelse for detailhandelens og detailhandels-bestemmelsernes udfordring, hvad enten man er rådgiver eller aktør på området.

Indledningsvis belyses udfordringerne fra detailhandelsbranchens side, hvor der bl.a. sættes fokus på branchens ønsker til lokalisering. Hvordan sikres at der sker fortsat vækst indenfor branchen og hvordan efterkommer vi – og til gode ser – forbrugernes ønsker ? Gennem panel-diskussion får vi belyst:

  • Hvordan er organiseringen og processen på udviklersiden – grunderhvervelse, økonomi, tids-/køreplan
  • Hvordan er det optimale samarbejde med kommunerne – hvornår lykkes et projekt, hvornår rammer man en mine?
  • Udviklingstendenser – butiksstørrelser, sortiment, lokalisering, E-handel.

Herunder også om branchens samspil med kommunerne. Kommunernes udfordringer med de-tailhandels-bestemmelserne belyses gennem en case.

Der sættes et mere udfordrende perspektiv på detailhandels-bestemmelserne, med en belys-ning af de juridiske udfordringer, som detailhandels-bestemmelserne giver anledning til. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt med bestemmelserne ? og hvor er de store juridiske udfor-dringer mellem lovens formål (de samfundsmæssige interesser ….) og det som dele af detail-handelsbranchen – og måske borgerne - efterspørger ? Der sættes her også fokus på anbefa-linger til den kommunale planlægning, ligesom de planmæssige værktøjer og metoder (statistisk metode, …) vurderes og kommenteres.

Naturstyrelsen vil præsentere de statslige interesser – på detailhandelsområdet - som de ser ud nu og i fremtiden. Hvad kan der forventes af de statslige interesser på detailhandelsområdet til Kommuneplan 2017. Endvidere belyses styrelsens praksis i forhold til håndtering af planforslag, bl.a. i forhold til detailhandelsstruktur og bymidteafgrænsning.

Afslutningsvis vil vi sætte et fremtidsperspektiv på emnet, og komme med et bud på de karak-teristika, som kan forventes af fremtidens forbrugere, detailhandelsmønster og hvilken betyd-ning det kan få for vores byer. Herunder, hvordan vi skal planlægge for detailhandel i fremti-den.

Kursets indhold
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • En belysning af udfordringerne set fra kommunernes og detailhandelsbranchens side. 
  • Hvad er de juridiske udfordringer med detailhandels-bestemmelserne og hvordan anvendes de planmæssige værktøjer og metoder.
  • Tydeliggørelse af styrelsens praksis og de statslige interesser på detailhandelsområdet – nu og i fremtiden.
  • Et bud på fremtidens forbruger, detailhandelsmønster og dets indflydelse på fremtidens by-planlægning.

Kursusform
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstols-afgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer
- Kristoffer Kaae Stimpel, Ejendoms- og udviklingschef Aldi
- Brian Schou, Scandinavian Property Development
- Peter Magnussen, Silkeborg Kommune
- Anders Hessner, Advokat
- Repræsentant fra Naturstyrelsen
- Marianne Levinsen, Fremtidsforsker

Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til detailhandelsområdet – og dets udfordringer.

Kursusafgift
3.800 kr. + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af IDA.
4.100 kr. + moms for øvrige deltagere.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close