15-10-2018 19:28:36

Aflyst - Offentlig–privat samarbejder (OPS)

Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom.
Arrangør: DdL's bestyrelse

Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for offentlig-privat samarbejde mellem kommune / stat og private virksomheder ved bl.a. ejendomsudvikling, udviklingsprojekter, byggemodninger, m.v.

Offentlig-privat samarbejde vinder større og større udbredelse, og erfaringerne er at samarbejdet kan bidrage til øget effektivitet, kvalitet og innovation. Vi fokuserer på det tekniske område, og giver indledningsvist et generelt overblik over de forskellige former for offentlig-privat samarbejde, herunder OPP (offentlig-privat partnerskaber), OPI (offentlig-privat innovationspartnerskaber) m.v. – herunder også samarbejdernes forudsætninger og anvendelse.

Der gennemgås bl.a. en case, hvor udgangspunktet er OPI, som det værktøj / proces der ligger til grund for et udviklingsprojekt for en kommunal byggemodning. Vi sætter også fokus på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde – i et offentlig-privat samarbejde.

Udbygningsaftaler, er et formaliseret samarbejde som med udgangspunkt i planloven, kan indgås mellem bygherre og kommunen. Her er formålet, at bygherre/grundejer kan indgå frivillige med kommunen om medfinansiering ved udbygning af fysiske infrastrukturanlæg, hvis der f.eks. ønskes højere kvalitet af torve, flere stier, belysning m.v. indenfor lokalplanområdet. Eller der ønskes en hurtigere udbygning end kommunens rækkefølge udbygning i kommuneplanen. Vi sætter fokus på udbygningsaftalernes muligheder og afgrænsning.

Der findes en lang række andre aftaleformer, som kan understøtte arealudviklingsprojekter. Vi sætter fokus på bl.a. hensigtserklæringer, aftaler om plansamarbejde, partnerskabsaftaler m.v. Hvor er disse aftaleformer anvendelige og hvordan er sammenhængen i forhold til kommunalfuldmagten.

Kursets indhold
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Generelt overblik over mulige offentlig-privat samarbejder – herunder aftalegrundlag, muligheder og begrænsninger.
  • Der fokuseres på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde. Mulighederne belyses ved gennemgang af cases.
  • Udbygningsaftaler beskrives som en samarbejdsform / aftalegrundlag mellem grundejer og kommunen til fremme af fysiske infrastrukturanlæg.
  • Der beskrives hvilke andre aftaleformer der kan understøtte arealudvikling i et offentlig-privat samarbejde.

Kursusform
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstols-afgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer
- Advokat Michael Alstrøm
- Advokat Søren Hilbert
- m.fl.

Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til kommunale praktikere, praktiserende landinspektører, bygherrer / ejendomsudviklere og andre, som ønsker kendskab til aftalegrundlaget for offentlig-privat samarbejder - i praksis.

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist er d. 26. marts 2015

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close