16-11-2018 05:04:41

Beredskab og varslingssystemer ved skybrud og stormflod

Klimatilpasning skaber plads til vandet, men er det tilstrækkeligt under skybrud? Svaret er nej. Mødet giver indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet, behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt.
Arrangør: IDA Miljø

Klimatilpasning skaber plads til vandet, men er det tilstrækkeligt under skybrud? Svaret er nej. Mødet giver indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet, behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt.

I forbindelse med klimatilpasningen skaber vi plads til vandet i byerne og det åbne land ved at ændre og supplere eksisterende tekniske løsninger og anlæg. Vi betragter vandets kredsløb som en helhed og gentænker betydelige dele af den kommunale forsyningsstruktur. Klimatilpasningsplaner udarbejdes og implementeres.

Men er klimatilpasning tilstrækkeligt, hvis vi skal håndtere ekstremregn og skybrud ? Svaret er nej. Klimatilpasning tager lang tid og tilpasning til ekstreme nedbørshændelser er alt for omkostningsfulde. I de senere år har ekstreme nedbørssituationer sat sit præg på det samlede byliv, og der har været situationer, hvor meget mere end fast ejendom og infrastruktur har været på spil!
Beredskabsstyrelsen peger i det Nationale Risikobillede 2012 på kraftig regn og skybrud som én af ti hændelsestyper, som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark. Tiden er derfor inde til at sætte fokus på beredskab ved oversvømmelser og skabe forståelse for at beredskab ved oversvømmelser  handler om meget mere end pumper og redningsberedskabets akutte indsats. Oversvømmelser rammer bredt og kan true kritiske funktioner i samfundet og mange sektorer kan være under pres på samme tid fx oversvømmede veje, forurening med spildevand med sygdomsfremkaldende organismer, vandskadede institutioner, drikkevandsforurening og strømsvigt. Beredskab handler derfor også om ledelse, ansvarsfordeling, kommunikation og prioritering.

Du vil på mødet få indsigt i beredskabsplanlægning, organisering af beredskabet, behovet for ledelse og prioritering, når flere sektorer rammes samtidigt, ansvarsfordeling, varslingssystemer, ekstreme hændelser med de mange afledte konsekvenser for en kommune.  Du vil også få indsigt i, hvordan kommuner forsøger at sikre driften af byen og kommunernes kritiske ydelser, når vand optager pladsen i betydelige områder. Gennemgang af skybruddet i København i 2011 og senest ”Bodil” i december 2013 vil give et indblik i hvordan beredskabet fungerer i praksis.


Program
09:00-09:30 Morgenbuffet
09:30-09:40 Velkomst. Miljøchef Claus Nickelsen, Aarhus kommune
09:40-10:05 Introduktion til Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (HOB) og Beredskabsstyrelsens rolle ved oversvømmelser her under Nationalt risikobillede. Øvelseschef Mads Ecklon, Beredskabsstyrelsen
10:05-10:35 Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvaret. Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen og Lone Mossin, Natur og Miljø, Aarhus Kommune
10:35-11:00 ”Varsling af befolkninge" v/ Jesper Nielsen, umsalert
11:00-11:25 Skybruddet i København juli 2011 - udfordringer når robustheden kommer under vand. Beredskabschef Jakob V. Andersen, Københavns Brandvæsen
11:25-11:50 1000 års Stormen/stormfloden Bodil – Erfaringer og refleksioner fra en oversvømmet kystkommune Beredskabschef Kim Lintrup, Frederikssund-Halnæs Brand- og Redningsberedskab
11:50-12:15 DMI– varslinger i dag og i fremtiden. Sektionsleder Knud-Jacob Simonsen, DMI

12:15-13:05 Frokost

13:05-13:30 Forsikringens rolle ved skybrud og ekstremregn.  Forsikring og Pension
13:30-13:55 Varslingssystemer eksisterende muligheder – hvordan kan vi komme på forkant: Morten Rungø, DHI
13:55-14:20 Mobile Dæmninger i praksis. Dansk løsning redder vigtig infrastruktur i Ungarn.  Anders Philipsen, Direktør, Environment Solutions ApS 
14:20-14:45 Byer i Vandbalance – brug af veje m.v. til håndtering af ekstrem regn. Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut.
14:45-15:10 Kommunikation mellem myndigheder og borgere før, under og efter oversvømmelse. Udfordringer og metoder. Lektor Nina Blom Andersen, RUC
15:10-15:20 Afrunding og debat i plenum

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:00
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
23 jan.
Degradation and recyclability of Plastics
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 23. januar kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close