19-08-2018 10:16:36

Dansk Center for Maritim Teknologi

Arrangør: IDA Maritim

I 2005 indgik DTU Mekanik og FORCE Technology en aftale om etablering af Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT). DCMT har i perioden 2005-2012 været finansieret af dels Den Maritime Fond med 25 mio. kr. over fem år, dels af de deltagende private virksomheder.
Formålet med DCMT er at øge sammenhængskraften i det danske maritime cluster gennem et øget fokus på forskning, udvikling og innovation. Yderligere er det DCMT’s formål at øge interessen for og tiltrække studerende til det maritime område og derved sikre et kontinuert flow af kompetente og innovative ingeniører til Det Blå Danmark.

På arrangementet gives der et overblik over hvilke projekter der er gennemført og der gås i dybden med fire af de nyeste projekter. Endelig sluttes der af med en beskrivelse af fremtiden for DCMT og af hvad der arbejdes med i DCMT regi.

Program

17.30 – 17.40 Introduktion til aftenens tema
v/ Peter Sinding, R&D Manager, FORCE Technology

17.40 – 18.10 Evaluation of Fuel Saving Devices
v/ Ph.D. Claus Simonsen, Team leader, Numerical team, FORCE Technology

Med øget fokus på anvendelse af fuel saving devices på nybygninger eller som retro-fit løsninger rejses spørgsmålet ofte, hvilken besparelse, man vil kunne opnå med et givent device. I denne sammenhæng har det været relevant at undersøge, hvordan RANS-CFD performer for denne type applikation, således at man eventuelt kan få et bud på besparelsen ved hjælp af numeriske værktøjer.
Projektet har været delt i to faser. I den første fase blev det undersøgt om strømningsforholdene omkring forskellige fuel saving devices kunne beskrives såvel kvalitativt som kvantitativt ved hjælp af RANS-CFD. Dette blev gjort ved at gen-nemregne forskellige ror-propeller konfigurationer under selvfremdrivning og sammenholde resultaterne med data målt i slæbetanken hos FORCE.
Ud over sammenligningsstudiet i fase I, så indikerede resultaterne også at rortype og -størrelse samt afstanden mellem ror og propeller muligvis påvirkede effektiviteten af fremdrivningssystemet. Undersøgelse af dette lå oprindeligt uden for projektet, så får at undersøge dette nærmere blev der lavet en fase II, hvor disse effekter blev undersøgt nærmere ved hjælp af RANS-CFD og model forsøg.

18.10 – 18.40 Cavitation simulation on marine propellers

v/ Ph.D. Keun Woo Shin

I sit Ph.D. projekt har Keun Woo Shin lavet et omfattende arbejde med at beregne kavitationsudbredelse på en propellergeometri for tre forskellige CFD-kavitationsmodeller. Det programkompleks, der blev benyttet, var EllipSys, som blev udviklet af DTU og RISØ i samarbejde.
Numeriske resultater for todimensional strømning med kavitation for et hydrofoil blev sammenlignet med forsøgsresultater. Yderligere beregninger og sammen-ligninger med forsøg blev udført for hydrofoils i tredimensional strømning og for en konventionel og en high-skew propeller.
De generelle resultater viser muligheden for at anvende kavitationsmodellen i RANS-beregninger til praktiske anvendelser i propellerdesign og som supplement til modelforsøg og andre numeriske metoder.

18.40 – 19.10 Forfriskning

19.10 – 19.40 Understanding the Physics of Trim Optimisation
v/ Nikolaj Lemb Larsen, Project Manager, FORCE Technology

I de seneste år har fokus blandt skibsredere været rettet mod at spare brændstof og dermed reducere CO2-udledningen. En simpel metode at spare brændstof på er at operere skibet på det optimale trim.
Med trim menes forskellen mellem dybgang agter og dybgang for. Det er klart, at opereres der tæt på designkonditionen mht. fart og dybgang, burde skibe sejle optimalt på ret køl, men det modsatte har også vist sig at være tilfældet.
Mere end 50 trimtests har været udført hos FORCE inden for de sidste 10 år. Hovedparten har været containerskibe, men også tankere, Ro-Ro, LNG tankere og offshore supply-skibe har været testet. Ved specifikke konditioner er der fundet besparelser på op til 15% i fremdrivningseffekten sammenlignet med effektbehovet på ret køl. I en gennemsnitsbetragtning kan besparelsen være
op til 2 til 3% ved optimal trimning af skibe. Der kræves ingen ændringer eller ombygninger af skibene.

19.40 – 20.10 Vessel performance control
v/ Benjamin Pjedsted Pedersen, Project Manager, FORCE Technology

Nye metoder til bestemmelse af ændringen i fremdrivningseffekten er blevet undersøgt for at forbedre nøjagtigheden i forhold til eksisterende metoder og forenkle de manuelle operationer i traditionel overvågning af fremdrivningseffektiviteten.
I forbindelse med projektet har Benjamin opsamlet data på en 100,000 DWT tanker fra TORM, som blev udstyret med sensorer og kontinuerlig dataopsamling i en kortere periode.
Yderligere er dagsrapportdata over en periode på 10 år fra fem containerskibe anvendt.
Baseret på databehandlingen af disse data har Benjamin efterfølgende vist, at det med avancerede regressions metoder som neurale netværk og Gaussiske Processer er muligt, på basis af operationelle data fra et skib, at estimere fremdrivningseffekten mere præcist end med traditionelle empiriske modeller som f.eks. Holtrop-Mennen og Guldhammer-Harvald.

20.10 – 20.40 Fremtiden for DCMT og national maritim forskning
v/ Jørgen Juncher Jensen Sektionsleder, Professor, Dr. techn., DTU Me-kanik

20.40 – 21.00 Afrunding og Diskussion

Hvis du vil have en SMS påmindelse forud for mødet, så husk at angive dit mobilnr. ved tilmeldingen.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Maritim

24 sep.
Performance monitoring as a tool to control the reduction of GHG gasses
  • IDA, København V
  • mandag d. 24. september kl. 16:00
8 okt.
A total 50% GHG reduction for shipping in 2050 – how do we get there?
  • IDA, København V
  • mandag d. 08. oktober kl. 16:00
22 okt.
Container ships and more
  • IDA, København V
  • mandag d. 22. oktober kl. 16:00
5 nov.
Decommissioning - plug & play - new business and new challenges
  • IDA, København V
  • mandag d. 05. november kl. 16:00
19 nov.
Passenger and RoRo ships – latest newbuildings to Danish flag
  • IDA, København V
  • mandag d. 19. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Maritim

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close