12-12-2018 15:34:51

Den nye retsplejelov – hvad betyder den for skønsmanden og Vindspærrer af Magnesiumoxidplader (MgO-plader)

Dobbeltarrangement: 1) Den nye retsplejelovs betydning for skønsmandens arbejde, herunder evt. afsmitning på reglerne i Voldgiftsnævnet. 2) Orienterer om problemer der er fundet med MgO-plader, og hvordan undersøgelser foretages og tolkes.
Arrangør: IDA Syn og skøn

Den nye retsplejelovs bestemmelser har indflydelse på skønsmænds arbejde, bl.a. skal der nu - inden skønsmanden bliver udmeldt - skønnes over honoraret for sagens behandling, og hvornår skønserklæringen kan blive færdiggjort. Bestemmelserne vil blive kort gennemgået af adv. Jens Jordahn, Aumento, med særligt fokus på, hvad de betyder for parterne og de spørgsmål, der kan stilles. Han vil også omtale nogle af de første måske mindre hensigtsmæssige afgørelser fra domstolene, han allerede har set, og som nu kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse for at indbringe dem for Landsretten, med henblik på at få dem ændret.

Chefkonsulent, cand.jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet orienterer bl.a. om reglernes indvirkning på skønsmanden arbejde, hvad der er sket af ændringer i Voldgiftsnævnet, herunder om den nye retsplejelov får afsmittende virkning på Voldgiftsnævnets regler – og på hvilken måde.

Endelig vil civ.ing. Erik Brandt vise eksempler på de problemer det kan give, at skulle svare på spørgsmål om honorar og tidsforbrug inden sagsakterne er modtaget. Der vil også blive vist eksempler – som diskussionsoplæg – på hvordan besvarelse af spørgsmålet om honorar og timeforbrug kan udformes.

Magnesiumoxid-plader er i store mængder blevet anvendt som vindspærrer i ventilerede facader i de sidste 4-5 år.  I november 2014 blev der pludselig opmærksomhed omkring et nyt fugtteknisk problem med pladerne, som sælges under forskellige handelsnavne, men med fællesbetegnelsen MgO-plader. Nogle MgO-plader har et stort indhold af salt i form af magnesiumklorid, som betyder at pladerne suger fugt fra den omgivende luft og til sidst sveder, så der trænger saltvand ud af pladerne og opfugter de tilstødende trædele. Vandet fra pladerne er korrosivt, og der er frygt for at fastgørelsesmidlerne i facaden tærer over. De økonomiske konsekvenser af fugtproblemerne kan blive meget store.

Ved dagens møde vil direktør Tommy Bunch-Nielsen give en opdatering af, hvad vi ved i dag om pladernes anvendelse og sammensætning samt de problemer, de kan medføre i byggeriet. Der vil utvivlsomt komme mange syns- og skønssager, hvor MgO-plader indgår, og det er vigtigt at være opmærksom på de skadestegn, der ses i facader.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close