14-12-2018 11:23:29

Kursus i forbrændingsteknik – teori og praksis

Kursus i forbrændingsteknik er et grundkursus, der sigter på at give dig som deltager en forståelse for dels teorien bag forbrænding og dels en præsentation af praktiske erfaringer fra aktuelle forbrændingsprocesser.
Arrangør: IDA Energi

Forståelsen for forbrændingsprocesser er helt central for at kunne designe og arbejde med moderne forbrændingsudstyr.

Ønsket om at opnå kuldioxidbegrænsninger ligger i forlængelse af arbejdet på at opnå så store brændselsbesparelser som muligt gennem den bedst mulige udnyttelse af brændslet. En forståelse både for den teoretiske beskrivelse og den praktiske håndtering af forbrændingsprocesser er derfor afgørende for at kunne opnå yderligere effektivitet.

Hertil kommer den udfordring, der ligger i at anvende anderledes brændsler som biomasse og affald til varme- og kraftvarmeproduktion på en så effektiv måde som muligt.

Forudsætningen for forståelse af forbrænding kræver desuden en indsigt i de forskellige brændslers natur samt strålings- og strømningsmæssige forhold, der øver indflydelse på forbrændingen. Endelig spiller miljøkrav en stor rolle for at forbedre forbrændingen ud fra et miljøsynspunkt.

Formål og form
Kurset er et grundkursus, der sigter på at give deltagerne en forståelse for dels teorien bag forbrænding og dels en præsentation af praktiske erfaringer fra aktuelle forbrændingsprocesser.
Kursusmaterialet er et kompendium udarbejdet til kurset i det væsentlige bestående af udvalgte kopier af overheads. Kursusformen er hovedsagelig baseret på forelæsninger med lejlighed til at behandle uddybende spørgsmål.

Deltagere
Ingeniører, maskinmestre og andre teknikere beskæftiget med drift eller vedligehold af kedel- og fyringsanlæg. Medarbejdere hos rådgivende ingeniører, projekterende og udførende virksomheder. Hertil kommer andre personer, som ønsker hurtigt at tilegne sig en rimelig indsigt i forbrændingsteknologi.

Lærerkræfter

Flemming Jappe Frandsen, Lektor, Institut for Kemiteknik, DTU. Kim Dam-Johansen, professor, Institut for Kemiteknik, DTU. Torsten Hasforth, civ.ing., chefkonsulent, Dansk Energi. Ole Møller-Madsen, Diplomingeniør, Boiler Plant and Combustion, DONG Energy. Karsten V. Frederiksen, civ. Ing., Dansk Gasteknisk Center. Anders Evald, aka.ing, HOFOR. Søren H. Knudsen, Energi Chef, Amager Ressourcecenter. Mogens Weel, akad. Ing., Weel & Sandvig.


Program 1. dag

8.00 Registrering

8.15 Velkomst og Indledning

v. Flemming Jappe Frandsen

8.30 Karakterisering af brændsler og restprodukter

v. Flemming Jappe Frandsen

Der gives en kort beskrivelse af forskellige brændsler/restprodukter fra forbrændingsprocesser og anvendelsen heraf, samt af prøvetagningsmetoder og grundlaget for de kemiske og fysiske analyser i et brændselslaboratorium.

10.30 Fyrrumsprocesser

v. Kim Dam-Johansen

Der gennemgås de fysiske og kemiske fænomener ved de væsentligste deltrin i de termiske processer: Opvarmning, tørring, pyrolyse, gas- og koksforbrænding, aske- og slaggedannelse. Der gives en oversigt over fælles træk og forskelle ved fyringsteknologier, herunder varmeoverføringsforhold. Endvidere behandles primære metoder til emissionsbegrænsning som f.eks. lav-NOX brændere og reburning

12.00 Frokost

13.00 Fyrrumsprocesser, fortsat

v. Kim Dam-Johansen

18.00 Middag

20.00 Energiforsyning og energipolitik

v. Torsten Hasforth

Hidtidig udvikling i ressourcer og forbrug, samt fremtidsperspektiverne set i relation til den danske og internationale energipolitiske holdning.


Program 2. Dag

08.00 Affaldsforbrænding

v. Søren H. Knudsen.

Affalds egenskaber og dets betydning for anlægsudformning, drift og miljøforhold gennemgås.

09.30 Kulfyringsteknologi

v. Ole Møller-Madsen

Med hovedvægten på kulstøvfyring gennemgås teknologier, forbrændingsforhold og miljøeffekter.

11.00 Gas- og oliefyringsteknologi

v. Karsten V. Frederiksen

Særlige egenskaber for olie og gas af betydning for forbrændingen. Gas- og oliebrændere, sikkerhedsforhold m.v. diskuteres.

12.00 Frokost

13.00 Forbrænding af biobrændsler

v. Anders Evald

Koncentreret om halm og træflis gennemgås teknologier, drifts- og miljøforhold ved varme- og kraftvarmeproduktion.

14.30 Demonstration af simuleringsværktøjer. Nye energiteknologier

V. Mogens Weel.

Computerbaserede værktøjer til simulering af driftsforhold ved forbrændingsprocesser demonstreres. Desuden gives et indblik i nye udviklingstiltag vedr. termiske processers anvendelse på energiområdet, herunder pyrolyse og forgasning..

16.45: Kursus evaluering og afslutning

v. Flemming Jappe Frandsen


Kursus tidspunkt

Onsdag den 22/11 2017 fra kl. 08.00 til 21.00
og torsdag den 23/11 2017 fra kl. 8.00 til kl. 17.00.

Kursussted
Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre, Tlf. +45 36 86 04 00

Overnatning
Ved tilmelding bedes du vælge overnatning 1 eller 2 nætter.

Én overnatning i enkeltværelse inkl. morgenbuffet koster 950 kr.

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre, Tlf. +45 36 86 04 00

Kursusarrangør
IDA Energi: Formand IDA Energi, Civ.ing. Thomas Wagner Sødring, B&WVølund. Tlf. +45 51 38 11 81.

Kursusleder
Lektor Flemming Jappe Frandsen, Institut for Kemiteknik, DTU. Tlf. +45 51 20 66 89

Tilmelding og betaling
Begrænset deltagerantal.

Grupperabat - Kontakt kursusarrangør.

Afmelding
Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil en måned før kursusstart. Ved afmelding mellem en måned og en uge før kursusstart opkræves 35% af kursusafgiften, og under en uge før kursusstart opkræves det fulde beløb.

Mere information
Hos kursuslederen Thomas Wagner Sødring eller evt. hos Netværkskoordinator Anne-Mette Bach, IDA på tlf. +45 33 18 97 00.

Tilvalg

Enkeltværelse den 21/11-22/11 inkl. morgenbuffét
kr. 950
Enkeltværelse den 22/11-23/11 inkl. morgenbuffét
kr. 950

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close