17-12-2018 20:37:42

Kursus i Forbrændingsteknik - teori og praksis

Arrangør: IDA Energi

Kursus i Forbrændingsteknik  - teori og praksis

Baggrund
Forståelsen for forbrændingsprocesser er helt central for at kunne designe og arbejde med moderne forbrændingsudstyr.

Ønsket om at opnå kuldioxidbegrænsninger ligger i forlængelse af arbejdet på at opnå så store brændselsbesparelser som muligt gennem den bedst mulige udnyttelse af brændslet. En forståelse både for den teoretiske beskrivelse og den praktiske håndtering af forbrændingsprocesser er derfor afgørende for at kunne opnå yderligere effektivitet.

Hertil kommer den udfordring, der ligger i at anvende anderledes brændsler som biomasse og affald til varme- og kraftvarmeproduktion på en så effektiv måde som muligt.

Forudsætningen for forståelse af forbrænding kræver desuden en indsigt i de forskellige brændslers natur samt strålings- og strømningsmæssige forhold, der øver indflydelse på forbrændingen. Endelig spiller miljøkrav en stor rolle for at forbedre forbrændingen ud fra et miljøsynspunkt.

Formål og form
Kurset er et grundkursus, der sigter på at give deltagerne en forståelse for dels teorien bag forbrænding og dels en præsentation af praktiske erfaringer fra aktuelle forbrændingsprocesser.

Kursusmaterialet er et kompendium udarbejdet til kurset i det væsentlige bestående af udvalgte kopier af overheads. Kursusformen er hovedsagelig baseret på forelæsninger med lejlighed til at behandle uddybende spørgsmål.

Deltagere
Ingeniører, maskinmestre og andre teknikere beskæftiget med drift eller vedligehold af kedel- og fyringsanlæg.  Medarbejdere hos rådgivende ingeniører, projekterende og udførende virksomheder. Hertil kommer andre personer, som ønsker hurtigt at tilegne sig en rimelig indsigt i forbrændingsteknologi.

Lærerkræfter
Birgitte Primdal Dam, Mineralprodukt Koordinator, Vattenfall Danmark A/S, Kim Dam-Johansen, professor, Institut for Kemiteknik, DTU, Jesper Koch, civ.ing., chefkonsulent, Dansk Energi, Ole Møller-Madsen, Diplomingeniør, Boiler Plant and Combustion, DONG Energy, Karsten V. Frederiksen, civ. Ing., Dansk Gasteknisk Center, Anders Evald, aka.ing, Force Technology, Dan Fredskov, Teknisk Chef, I/S Amagerforbrænding, Mogens Weel, akad. Ing., Weel & Sandvig.

Program 1. dag
8.00 Registrering

8.15 Indledning (Thomas Wagner Sødring)

8.30 Karakterisering af brændsler og restprodukter (Birgitte Primdal Dam)
        Der gives en kort beskrivelse af forskellige brændsler/restprodukter fra forbrændingsprocesser og
        anvendelsen heraf, samt af prøvetagningmetoder og  grundlaget for de kemiske og fysiske analyser i et
         brændselslaboratorium.

10.30 Fyrrumsprocesser (Kim Dam-Johansen)
          Der gennemgås de fysiske og kemiske fænomener ved de væsentligste deltrin i de termiske
          processer: Opvarmning, tørring, pyrolyse, gas- og koksforbrænding,  aske- og slaggedannelse. Der 
          gives en oversigt over fælles træk og forskelle ved fyringsteknologier, herunder 
          varmeoverføringsforhold. Endvidere behandles primære metoder til emissionsbegrænsning som f.eks.
          lav-NOX brændere og reburning.

12.00 Frokost

13.00 Fyrrumsprocesser, fortsat (Kim Dam-Johansen)

18.00 Middag

20.00 Energiforsyning og energipolitik (Jesper Koch)
           Hidtidige udvikling i ressourcer og forbrug, samt fremtidsperspektiverne set i relation til den danske og
           internationale energipolitiske holdning.

2. Dag
08.00 Affaldsforbrænding (Dan Fredskov)
          Affalds egenskaber og dets betydning for anlægsudformning, drift og miljøforhold gennemgås.

09.30 Forbrænding af biobrændsler (Anders Evald)
           Koncentreret om halm og træflis gennemgås teknologier, drifts- og miljøforhold ved varme- og
           kraftvarmeproduktion

11.00 Gas- og oliefyringsteknologi (Karsten V. Frederiksen)
           Særlige egenskaber for olie og gas af betydning for forbrændingen. Gas- og olie- brændere,
           sikkerhedsforhold m.v. diskuteres.

12.00 Frokost

13.00 Kulfyringsteknologi (Ole Møller-Madsen)
           Med hovedvægten på kulstøvfyring gennemgås teknologier, forbrændings-forhold og miljøeffekter.

14.30 Demonstration af simuleringsværktøjer. Nye energiteknologier (Mogens Weel)
           Computerbaserede værktøjer til simulering af driftsforhold ved forbrændings processer demonstreres. 
           Desuden gives et indblik i nye udviklingstiltag vedr. termiske processers anvendelse på  
           energiområdet, herunder pyrolyse og forgasning. 

17.00 Kursusevaluering og afslutning (Thomas Wagner Sødring)

Forslag til Hotel
CABBINN City Hotel, Mitchellsgade 14, 1568 København V. Tlf. +45 3346 1616
Wakeup Copenhagen, Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København V. Tlf. +4580 0000

Kursusleder
Civ.ing. Thomas Wagner Sødring, Formand IDA Energi. Tlf. 5138 1181.

Tilmelding og betaling:

Begrænset deltagerantal. Tílmelding ida.dk.

Afmelding
Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil en måned før kursusstart. Ved afmelding mellem en måned og en uge før kursusstart opkræves 35% af kursusafgiften, og under en uge før kursusstart opkræves det fulde beløb.

Mere information
Hos kursuslederen Thomas Wagner Sødring eller evt. hos kursussekretæren Bente Samsøe, IDA på tlf. 3318 5518.
      

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close