13-12-2018 00:53:18

Lokalplanlægning – teori og praksis

Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på...

Hvornår?

Fra: mandag d. 04. februar 2019 - 09:00 Til: tirsdag d. 05. februar 2019 - 16:00
Tilmeldingsfrist
fredag d. 04. januar 2019 - 12:00
Arrangementsnummer
327698
16 ledige pladser

Hvor?

Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle
Arrangør: Landinspektørforeningen
arrangementsbillede

Det er kursets primære formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.

Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder deltagerne på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner.
Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Natur- og Miljøklagenævnet eller domstole-ne, og der viser sig ofte problemer med at fortolke lokalplanerne i virkeliggørelsesfasen.
Samtidig kan lokalplaner i visse tilfælde medføre erstatningssager, selv om planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering.

Den seneste revision af Planloven gav anledning til en række ændringer, hvor der bl.a. blev lagt op til at lokalplanlægning skal være et mere fleksibelt redskab, hvor lokalplanprocesser skal af-stemmes med de nutidige krav til bl.a. hurtighed og effektivitet. På kurset vil vi – indledningsvis - vurdere og drøfte erfaringerne med revisionen, og konsekvenserne heraf – i et lokalplanper-spektiv.

Der vil bl.a. blive givet et overblik om følgende emner:
1. Seneste planlovsrevision – erfaringerne med lokalplanarbejdet
 hvad er erfaringerne med de nye muligheder?
 hvad har det betydet for processen?
 hvad er konsekvenserne for lokalplanlægningen?
2. Lokalplanpligt og –ret
 lokalplankompetence, hjemmel og habilitetsregler
 planlægningsmæssig begrundelse og lovligt formål
 lokalplanpligt - hvornår, hvornår ikke?
 hvad betyder kravet om nærmere regler i lokalplaner?
3. Retsvirkninger
 hvilke retsvirkninger skal med i lokalplanen?
 eksisterende lovlig anvendelse og kontinuitetsbrud
 servitutbortfald
4. Forbud efter § 14
 hvad kan forhindres?
 hvornår, hvordan og under hvilke forudsætninger kan forbudet nedlægges?
 hvilke virkninger har forbudet?
5. Dispensation
 dispensation eller ny lokalplan
 grænser for dispensation
6. Lokalplaners indhold
 lokalplanens rækkevidde og mindstekravene
 krav til formulering af bestemmelserne
 krav om entydighed og præcision
 forholdsnormer og kompetencenormer
 bestemmelser for vanskelige emner
 krav til kortbilagene
 typiske fejl og mangler
7. Ekspropriation og overtagelse
 rækkevidde af ekspropriationsmuligheden
 ekspropriation af rådighedsservitutter
 overtagelsespligten
 lokalplaner med ekspropriationslignende indgreb
8. Erstatningsansvar
 grænserne for den erstatningsfrie regulering
 ejendomsretten og det naboretlige grundlag
 erstatning ved ophævelse af tilstandsservitutter
 konsekvenser af fejl og ugyldige afgørelser
9. Lokalplaner og anden lovgivning
 lokalplaner og miljøbeskyttelse
 lokalplaner og byggeloven og bygningsreglementet
 lokalplaner og private og offentlige veje
 lokalplaner og naturbeskyttelse
 lokalplaner og museumsloven

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne og gruppeopgaver.
Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis.

Der fremlægges en række eksempler på, hvordan problematiske emner kan reguleres hensigtsmæssigt. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og på plenum.

Kurset henvender sig til planlæggere, byggesagsbehandlere mv. i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner.

Afgørelser, oplæg, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende digital kursusmappe ved kursets start.

Kursuslærer
- Susanne Spangsberg, Vejdirektoratet.
- Henrik Søe Lysgaard, Cowi.
- Peter Mortensen, Cowi.
- Esben Obeling, Aalborg Kommune.

Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusafgift
7.300 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
7.800 kr. + moms for øvrige deltagere.

Kurset er et 2 dages internat kursus. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning i enkeltværelse, kursusmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist
4. januar 2019

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 07-01-2019 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 21-01-2019 betales 100 %

Tilmeld

Kommende arrangementer
fra Landinspektørforeningen

4 feb.
Lokalplanlægning – teori og praksis
  • Vejle Center Hotel, Vejle
  • mandag d. 04. februar kl. 09:00
5 mar.
Privatvejsloven
  • Vejle Center Hotel, Vejle
  • tirsdag d. 05. marts kl. 09:00
8 apr.
Tinglysning og ejerlejligheder
  • HUSET - Middelfart, Middelfart
  • mandag d. 08. april kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close