22-10-2018 10:12:33

Udfordringer ved oplag af biobrændsel

Præsentation af brandforhold ved storskala oplag af biopellets tager udgangspunkt i et litteraturstudie udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som et led i projektet ”Large scale Utilization of Biopellets for energy Applications (LUBA)”.
Arrangør: IDA Brandteknik

Fra kl. 19.00 - 19.15 er bestyrelsen vært ved en sandwich og en øl/vand mellem generalforsamlingen og medlemsmødet.

Brandforhold ved storskala oplag af biopellets
Litteraturstudiets formål var at give en status på gældende lovgivning, retningslinjer og praksis for lagring af biopellets i stor skala.

I præsentationen er der fokus på risikovurdering i forhold til konstruktion, størrelse og placering af lagre, overvågning og branddetektering i lagre og slukning af brand i lagre.

Stor skala lagring af biopellets sker som oftest i planlagre eller siloer, hvor brændslet kan opbevares beskyttet mod regn. Storskala lagring af biopellets medfører en risiko for selvantændelse af materialet, idet varme genereret ved biologiske/kemiske processer i materialet ikke kan ledes hurtig nok væk i forhold til opvarmningens hastighed. Da opvarmningen som oftest finder sted langt inde i stakken af materiale er en begyndende brand uhyre svær at detektere og dermed at kunne bekæmpe i brandens tidlige fase. Ved lagring i siloer og planlagre giver problematikken omkring selvantændelse og brand i det hele taget, store udfordringer for redningsberedskabet og store skader i form af driftstab og miljøforurening. Bekæmpelse af en ulmebrand i store mængder biopellets er en stor udfordring for redningsberedskabet. Materialet er vandsugende med opsvulmning til følge, vanskeligt at flytte pga. mængden, kan eksplodere grundet støv og befinder sig ofte i større bygværker placeret i forbindelse med andre anlæg som f.eks. havn eller kraftværk.

Afslutningsvis åbnes op for en perspektivering i forhold til hvorledes lovgivning, retningslinjer og vejledninger kunne håndtere risikoforhold for lagring af biopellets.

Oplægsholder:
Helene Olsson, Brandteknisk Rådgiver
B.Sc. Chem. Eng og Master i Brandsikkerhed
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Medlemskab af IDA Brandteknik er gratis for IDA medlemmer, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

Kommende arrangementer
fra IDA Brandteknik

12 nov.
Præsentation af Fjordenhus, tegnet af kunstneren Olafur Eliasson
  • Hundsbæk & Henriksen A/S, rådgivende ingeniørfirma, Vejle
  • mandag d. 12. november kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close