14-12-2018 06:50:29

Aflyst - Udviklingsområder – muligheder og perspektiver

Kursets formål er, at være et kombineret videns- og workshop kursus, hvor vi får tydeliggjort rammerne for udpegning af udviklingsområderne – herunder de hensyn som skal/kan indgå i udpegningen og medvirke til at fremme vækst og udvikling.
Arrangør: Landinspektørforeningen

I forbindelse med den seneste revision af planloven – i juni 2017 – fik kommunerne mulighed for at udpege og planlægge for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Hensigten er, at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder – samtidig med at der sker en koordinering ved udpegning af sammenhængende naturområder til Grønt Danmarkskort, hvormed udpegningerne vil blive en integreret del af kommuneplanlægningen.

I udviklingsområderne åbnes der op for, at der kan planlægges for byer, landsbyer eller områder hvor kommunen kan udvikle boliger, virksomheder, anlæg og turistfaciliteter. Et af principperne er, at i udvik-lingsområderne gælder de nye – mere fleksible – regler for landzoneadministration.

Kursets formål er, at være et kombineret videns- og workshop kursus, hvor vi får tydeliggjort rammerne for udpegning af udviklingsområderne – herunder de hensyn som skal/kan indgå i udpegningen og med-virke til at fremme vækst og udvikling. Formålet er også, at blive inspireret til det videre arbejde gennem relevante cases og workshop.

Kurset indledes med at tydeliggøre de rammer der gælder for udpegning af udviklingsområderne.
Herunder også en opsummering af, hvordan udpegningen koordineres med udpegning af sammenhæn-gende naturarealer til Grønt Danmarkskort. Desuden en beskrivelse af processen med udpegningen, implementeringen i planstrategi, fremsendelse af ansøgning til Erhvervsministeriet, udstedelse af lands-plandirektiv og indarbejdelse i kommuneplanen. Desuden en præsentation og drøftelse af de nye – mere fleksible – regler for landzoneadministration.

Vi gennemgår flere cases, hvor erfaringerne og projekterne fra nogle af de kommuner der har ansøgt – om udviklingsområder - i første ansøgningsrunde præsenteres. Der blev ansøgt om en lang række udvik-lingsområder i 2017. Næste ansøgningsrunde er i 2019 - i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategi-en.

Workshop: Vi arbejder bl.a. med spørgsmålene:

 • Er rammerne tilstrækkelige tydelige til at skabe forudsætningerne for udpegning af de geografi-ske områder og de anvendelser som ønskes inden for udviklingsområderne? Er der tilstrækkelig tydelighed omkring bl.a. anvendelser m.v.
 • Hvad er der brug for – i forhold til processen - og er der noget vi savner? Hvordan får vi skabt tværfaglig koordinering med natur-afdelinger? – Og hvordan får vi indarbejdet det Grønne Dan-markskort i planlægningen?
 • Hvordan sikrer vi en god proces med ansøger, offentligheden, politisk/byrådet og nabokommunerne?
 • Er der nogle udfordringer / gode ideer fra de præsenterede eksempler og cases, som vi skal tage med i det videre arbejde? hvad er erfaringerne herfor fra Erhvervsstyrelsen? Hvordan forholder det sig med de nationale interesser i forhold til udviklingsområderne?

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

 • De rammer der gælder for udpegning af udviklingsområderne og koordinering med udpegningen af Grønt Danmarkskort – desuden den formelle proces med implementering i planstrategi og fremsendelse af ansøgning.
 • En præsentation og drøftelse af de nye – mere fleksible – regler for landzoneadministration
 • Cases - hvor vi gennemgår erfaringerne og projekterne fra nogle af de kommuner, der har ansøgt om udviklingsområder - i første ansøgningsrunde i 2017.
 • Workshop, hvor vi drøfter og belyser en række spørgsmål om forudsætningerne/rammer, værk-tøjer, processen og de udfordringer der kan opstå ved udpegning og ansøgning om udviklingsom-råder i 2019.

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærer og dialog med deltagere og work-shop.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning/vejledning, seneste viden og praktisk erfaring med udpegning af udviklingsområder. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmate-riale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til udpegning af udviklingsområder - i praksis.

Kursuslærer
- Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen.
- Susanne Spangsberg, Vejdirektoratet
- Repræsentanter fra 2 kommuner.
- Karsten L. Willeberg-Nielsen, Mølbak Landinspektører.

Kursusleder
- Landinspektører Michael Hammer.

Kursusafgift
3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

Tilmeldingsfrist
15. maj 2018

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 15. maj 2018 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 31. maj 2018 betales 100 %

Kommende arrangementer
fra Landinspektørforeningen

4 feb.
Lokalplanlægning – teori og praksis
 • Vejle Center Hotel, Vejle
 • mandag d. 04. februar kl. 09:00
5 mar.
Privatvejsloven
 • Vejle Center Hotel, Vejle
 • tirsdag d. 05. marts kl. 09:00
8 apr.
Tinglysning og ejerlejligheder
 • HUSET - Middelfart, Middelfart
 • mandag d. 08. april kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close