19-11-2018 19:05:58

Danmarks potentiale for dyrkning af tang

Danmark er især begyndt at anvende tang inden for de seneste par år, og dette kræver en større tangproduktion. En ny rapport har derfor sat fokus på, hvilke potentialer og udfordringer der er for dyrkning af tang i Danmark.
6. jun. 2016 Af Katja Isabel Romme Simonsen
I Danmark kan der med fordel dyrkes forskellige tangarter i de danske farvande.
I Danmark kan der med fordel dyrkes forskellige tangarter i de danske farvande.

Potentialet for dyrkning af tang beskrives i ny rapport omhandlende blå biomasse. Rapporten er udarbejdet som en del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening til NaturErhvervstyrelsen af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) med bidrag fra Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi. Derudover har NaturErhvervstyrelsen anmodet Teknologisk Institut om input.

Universe har ført skrevet om, hvordan tang kan forsyne hele Europa, og at tang er naturens egen vidundermiddel. Derfor er det også vigtigt at se på, hvile muligheder der er for dyrkelsen af tang. Den globale produktion af tang er i dag 25 millions tons i vådvægt, og produktionen stiger hvert år.

I Danmark dyrkes der kun tang i et kommercielt niveau og kun få arter såsom sukkertang, søl og mindre grad af søsalat og blæretang.  Tang i Danmark bliver dyrket på et af de syv registrerede anlæg i Danmark, hvor produktionen i dag ligger på 300 og 1.100 tons vådvægt. Produktionspotentiale forventes at stige til 2.200-8.100 tons vådvægt i år 2015, hvis tangsektoren udvikles.

I Danmark kan der med fordel dyrkes forskellige tangarter i de danske farvande. Danske farvande kan med fordel anvendes, da kystnære områder har potentiale til dyrkning af næringskrævende tangarter, hvor der strømmer næringssalte fra land. Samtidig vil der også kunne dyrkes mere robuste og lyskrævende arter i de åbne farvandsområder.

Der er dog væsentlige barrierer for udvikling af tangdyrkning i Danmark, hvilket er de meget høje produktionsomkostninger, samtidig med at der er et lavt udbytte af produktionen grundet nogle miljømæssige forhold i de danske farvande. Danmark er endnu heller ikke vant til tangopdræt, hvor dyrkningsoptimering sagtens kan implementeres.

Hvis Danmark optimerer deres dyrkning af tang, er der også mulighed for at anvende tang til biogas og gødning. Anvendelse af tang til biomasse har dog i øjeblikket relative høje produktionsomkostningerne, og derfor bør Danmark koncentrere sig om fødevareproduktion og bioraffinering, hvor tangens totale værdi øges ved, at det kan anvendelses på forskellige måder.

I fødevareindustrien kan tang tilføre nye interessante produkter, som både er bæredygtige og økologisk fremstillet. Den førende producent af tangrelaterede produkter i Danmark er Nordisk Tang by Endelave Seaweed, hvor der ses en stigende interesse for deres tangprodukter også udenfor landets grænser. 

Hos Nordisk Tang by Endelave Seaweed forventer man med et forsigtigt skøn i 2025 at kunne aftage mellem 200-300 tons tang i vådvægt til deres produktion af fødevarer. For at sikre en cirkulær økonomi i produktionen arbejder de allerede med at genanvende restbiomassen til produkter og foder, så tangen udnyttes fuldt ud.  

Du kan læse mere potentialet for dyrkning af tang i rapporten.


Deltag i debatten

Nyheder og arrangementer

Nyeste energi- og miljøjob

luk
close