18-10-2018 07:18:47

En ny rapport konkluderer: Motorveje generer mere end byveje

DELTA har hjulpet Vejdirektoratet med at foretage en socio-akustisk undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen er overraskende og så interessante, at vi synes, at vores DELTA Agenda læsere skal høre om det.
12. okt. 2016 Af DELTA

Det er velkendt, at den samme støjbelastning fra forskellige støjkilder (fx veje, jernbaner, fly og vindmøller) skaber forskellige grader af støjgener – men kan en vejtype være mere generende end andre? Det er blevet undersøgt i en ny undersøgelse gennemført af DELTA for Vejdirektoratet. Resultaterne var temmelig overraskende og har også vakt opmærksomhed i andre europæiske lande.

Jakob Fryd, der er projektleder hos Vejdirektoratet fortæller om undersøgelsen: “Vi vidste fra vores samarbejde i to tidligere projekter, at DELTA’s rådgivning er et værdifuldt bidrag både i undersøgelsens planlægnings- og analysefase. Projektet har virkelig givet os vigtig ny viden, som også vækker interesse i udlandet.”

Undersøgelsens vigtigste resultater gennemgås herunder.

Nøje udvalgte veje, områder og respondenter

Det primære formål var at undersøge befolkningens oplevelse af støjgener fra henholdsvis motorveje og byveje (dvs. gennemfartsveje i bebyggede områder). Derfor blev undersøgelsen gennemført ved motorveje og ved veje i større byer i Danmark. Figur 1 viser de motorvejsstrækninger og byer, der indgik i undersøgelsen.

agenda-09-case-vejstoj-dk-figur1

Figur 1 – Oversigtskort med motorvejsstrækninger og byer der indgår i undersøgelsen.

Knap 7.000 respondenter blev nøje udvalgt til undersøgelsen. Det var særligt vigtigt, at respondenterne boede i områder, hvor den primære kilde til trafikstøj var henholdsvis motorveje og byveje. Derudover var det vigtigt, at respondenterne og deres nærområder var repræsentative for den del af befolkningen, der bor langs motorveje og byveje i Danmark.

Overraskende resultater

Besvarelserne fra de ca. 7.000 respondenter blev nøje analyseret og sammenholdt med støjbelastningen på den mest eksponerede facade.

Påvirkning-effekt-relationen (dvs. forholdet mellem støjbelastningen og respondentens oplevede støjgener) er beregnet for ‘Stærkt generet’, ‘Generet’ og ‘Kun lidt generet’. Figur 2 viser procentandelen for ‘Stærkt generet’.

agenda-09-case-vejstoj-fig2

Figur 2 – Graf over påvirkning-effekt-relationen for ‘Stærkt generet’ for motorveje og byveje. Base: Motorveje, 3.446 respondenter. Byveje, 3.315 respondenter. De stiplede linjer angiver 95 %-konfidensinterval for kurverne.

Som det fremgår af figur 2, viser resultaterne, at personer, der bor langs motorveje, oplever signifikant større støjgener fra trafikken end personer, der bor langs byveje, når de eksponeres for samme støjbelastning. Ved en støjbelastning på Lden = 65 dB (på den mest eksponerede facade) er ca. 2,5 gange så mange respondenter ‘Stærkt generet’, når de bor ved en motorvej sammenlignet med de respondenter, der bor ved en byvej. Den generelle antagelse har hidtil været, at de to kurver ville være stort set identiske. Men undersøgelsens resultater viser, at flere personer end tidligere antaget oplever trafikstøj fra motorveje som generende.

Resultaterne kan også aflæses på en anden måde. 20 % af respondenterne, der bor langs byveje, er ‘Stærkt generet’ ved en støjbelastning på Lden = 68 dB, hvorimod 20% af respondenterne, der bor langs motorveje er ‘Stærkt generet’ allerede ved en støjbelastning på Lden = 57 dB. Det svarer til, at respondenterne oplever samme grad af støjgener ved de to vejtyper med en forskel i støjbelastningen på over 10 dB!

De overraskende resultater indikerer, at der er behov for at behandle støj fra motorveje anderledes end støj fra andre vejtyper. Men gælder fænomenet kun i Danmark?

Trafikstøj fra motorveje i europæisk perspektiv

Påvirkning-effekt-relationen for Danmark (se figur 2) blev sammenlignet med kurver for trafikstøj angivet i EU-rapporten Position paper on Dose-response relationships between transportation noise and annoyance”. ISBN 92-894-3894-0, European Communities, 2002. På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere, at personer, der bor ved en motorvej i Danmark, er signifikant mere generede af trafikstøjen end angivet i de europæiske undersøgelser, hvorimod gener fra trafikstøj opleves på samme niveau i Danmark som i resten af Europa for så vidt angår personer, der bor ved byveje. Resultaterne antyder, at problemet kan være aktuelt også i andre europæiske lande, og at personer, der bor tæt på motorveje i Europa generelt også er mere generet af trafikstøjen end tidligere antaget.

Undersøgelsen havde ikke til formål at angive handlinger eller vurdere konsekvenserne af, at de oplevede støjgener fra motorveje er signifikant højere end tidligere antaget. Men resultaterne giver anledning til overvejelser om, hvordan man i fremtiden kan tage højde for, at trafikstøj fra motorveje og fra byveje opleves markant forskelligt.

Mere info

Flere oplysninger og undersøgelsens resultater kan læses i rapporten ‘Støjgener fra byveje og motorveje’ (Dansk version), Rapport 551, Vejdirektoratet, 2016.

Artiklen er oprindelig publiceret på Delta.

På vej mod intelligent trafikstyring
På vej mod intelligent trafikstyring

Et vigtigt skridt mod en mere effektiv afvikling af byens trafik er, at man ved, hvor mange cyklister, fodgængere og bilister der er på hvilke steder, hvornår de er der, og hvor hurtigt de bevæger ...

Læs mere
Ingeniøren: Lokalpatriotisme får Københavns trafik til at bryde sammen
Ingeniøren: Lokalpatriotisme får Københavns trafik til at bryde sammen

Fingerplanen: Ingeniørens Visiona­rium peger på, at hovedstadens borgmestre er med til at skabe trafikkaos, fordi de ikke overholder Fingerplanen.

Læs mere

Deltag i debatten

Trafik og infrastruktur

Nyeste Trafik og Infrastruktur-jobs

luk
close