21-09-2018 02:47:39

Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

Koncentrationsmålinger af PCB i 26 forurenede lokaler viste et gennemsnitligt fald på 50 procent ved aktivering af den mekaniske ventilation. Forsøg med mekanisk ventilation i tre andre lokaler viste derimod, at ventilation øger PCB-emissionen, hvorved effekten af øget ventilation mindskes
1. apr. 2016 Af Nadja Lynge Lyng, - Afdelingen for Energi, Miljø og Indeklima, Statens Byggeforskningsinstitut
Den gennemsnitlige reduktion af PCB-koncentrationen, som følge af øget ventilation, er ca. 50 procent.
Den gennemsnitlige reduktion af PCB-koncentrationen, som følge af øget ventilation, er ca. 50 procent.

Fra 1950 til slutningen af 1970’erne blev polyklorerede bifenyler (PCB) brugt som blødgørere i blandt andet fugematerialer i bygninger. Denne brug blev forbudt i Danmark og andre lande, da man fandt ud af, at PCB var miljø- og sundhedsskadeligt. PCB blev dog indtil 1986 stadig brugt i lukkede produkter som f.eks. kondensatorer i lysarmaturer. Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/m³.

Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling.

Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation nedbringe koncentrationen til et acceptabelt niveau? Dette har vi undersøgt ved at analysere eksisterende koncentrationsmålinger i forurenede bygninger under forskellige ventilationsforhold. Målingerne blev foretaget af forskellige rådgivere. Derudover blev udført forsøg med mekanisk ventilation i tre forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene.

Koncentrationsmålinger i 26 lokaler

PCB-koncentrationer blev målt i 26 lokaler i otte forskellige bygninger. I hvert lokale blev koncentrationen målt både med slukket og aktiveret mekanisk ventilation. Ventilationen forventes at være højere ved aktiveret mekanisk ventilation, dog er ventilationen ikke målt i størstedelen af lokalerne. Figur 1 viser koncentrationerne i de 26 lokaler uden og med mekanisk ventilation.

Den gennemsnitlige reduktion af koncentrationen, som følge af øget ventilation, var ca. 50 procent. Dog varierer effekten fra bygning til bygning, f.eks. er koncentrationen i tre lokaler i bygning 4 under detektionsgrænsen, mens koncentrationen i bygning 2 stiger med op til ca. 130 ng/m³. Effekten af ventilation har samme størrelsesorden i lokaler fra samme bygninger for de bygninger, hvor koncentrationen uden mekanisk ventilation overstiger 1000 ng/m³.

Differenstryk har betydning

Udover de 26 lokaler, hvori der blev målt koncentrationer, er der foretaget målinger i fire andre lokaler med PCB-fuger, hvor den mekaniske ventilation formodes at have medført ikke tilsigtede trykforhold. I to af lokalerne blev koncentrationen målt med og uden aktiveret mekanisk udsugning, figur 2. Her formodes ventilationen at være størst med aktiveret udsugning, dog forventes lavere tryk inde i forhold til ude, det vil sige differenstrykket har været negativt med aktiveret udsugning. Som det ses af figur 2 til venstre er koncentrationen lavere, når udsugningen er slukket.

Det vil sige, at differenstrykkets påvirkning muligvis modarbejdede effekten af den øgede ventilation. I to andre lokaler var der fejl på ventilationsanlægget og koncentrationen var målt, mens der var indblæsning i lokalerne uden udsugning eller med reduceret udsugning. Ventilationen var som følge heraf reduceret, og der forventes at have været et overtryk i lokalet. Efter en balancering af indblæsning og udsugning og en samtidig forøgelse af ventilationen steg koncentrationerne. Differenstrykkets påvirkning har tilsyneladende modarbejdet effekten af øget ventilation, se figur 2 til højre. Differenstryk kan således have betydning for størrelsen af luftstrømning ind og ud gennem utætheder ved fugerne. Koncentrationsændringerne kan således være knyttet til højtkontaminerede luftstrømme omkring PCB-fugerne.

Forsøg med øget ventilation

Da ventilationens størrelse ikke er kendt i de fleste af de ovenstående lokaler, blev der i tre lokaler udført forsøg med mekanisk ventilation. Den mekaniske ventilation var i de tre tilfælde balanceret og de aktuelle luftskifter blev målt. Alle lokalerne havde fuger med PCB. Fugerne var forinden blevet indkapslet med selvklæbende aluminiumstape. Dog var indendørsoverflader via luften og tilstødende materialer til fugerne blevet kontamineret over tid. I det ene lokale, et klasselokale i Hundested, figur 3, faldt koncentration af PCBtotal fra ca. 1500 til 1000 ng/m³ svarende til 30 procent, ved at øge luftskiftet fra 0,2 til 5,5 pr. time.

Der blev ligeledes installeret mekanisk ventilation i to næsten identiske soveværelser i Farum Midtpunkt. Luftskiftet blev øget trinvist fra 0,5 til 6,6 gange pr. time, figur 4. Målte koncentrationer som funktion af luftskifte er vist i figur 4. Det maksimale fald i koncentrationen var henholdsvis 30 og 46 procent i de to soveværelser ved højeste luftskifte.

Ventilation øger PCB-emissionen

Det var forventet, at reduktionen af koncentrationen som følge af forsøget med mekanisk ventilation ville være større i de tre lokaler. Ifølge teorien ville koncentrationen være 60 ng/m3 i klasselokalet med en ventilation på 5,5 gange pr. time, såfremt emissionen af PCB havde været uændret. Koncentrationen blev i stedet målt til ca. 1000 ng/m³. Hvilket viser, at emissionen steg med en faktor 18 ved den mekaniske ventilation på 5,5 gange pr. time i forhold til uden mekanisk ventilation (0,2 gange pr. time). I soveværelserne hvor luftskiftet blev ændret trinvist, steg emissionen lineært med stigende luftskifte, figur 5.

Årsagen til stigningen i PCB-emissionen fra et materiale kan være øget lufthastighed umiddelbart over materialets overflade, som kan medføre en forøget afgivelse af PCB fra materialet, såkaldt konvektiv masseoverførsel. Stigningen kan også skyldes en øget forskel mellem PCB-koncentrationen i rumluften og PCB-koncentrationen umiddelbart over materialet eller en kombination af de to mekanismer.

På grund af emissionsstigningen mindskes effekten af ventilation, selvom ventilation i de fleste tilfælde har en reducerende effekt på PCB-koncentrationen. Som vist i figur 1 vil det i nogle bygninger være tilstrækkeligt at øge ventilationen for at leve op til Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsgrænse på 300 ng/m³. Dog bør kontamineringsniveau og bygningsspecifikke forhold tages i betragtning, da begge kan indvirke på effekten af øget ventilation.

Mere information om undersøgelserne findes i det videnskabelige tidskrift Building and Environment fra 2015 vol. 95, side 305-312 og konference proceedings fra den 13’ende Indoor Air Konference i Hong Kong 2014, Paper nr. 1239

Figur 1. PCBtotal koncentrationer målt i 26 lokaler fordelt på otte bygninger hhv. med og uden aktiveret mekanisk ventilation. u.d står for koncentrationer målt under detektionsgrænsen (< 0,5 ng/m³).

Figur 2. Koncentrationsmålinger i fire lokaler fordelt på to bygninger, hvor det formodes, at ændringen i differenstryk grundet ændring i ventilationen har haft større indvirkning på koncentrationen end ventilationsændringen i sig selv.

Figur 3. Klasselokale i Hundested med ventilationsanlæg til forsøg med mekanisk ventilation.

Figur 4. Koncentration af PCBtotal i to soveværelser som funktion af luftskifte pr. time. Den stiplede linje repræsenterer Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdi på 300 ng/m³.

Figur 5. Emissionen af PCBtotal (ng/min.) i to soveværelser som funktion af luftskifte pr. time.

Artiklen er oprindeligt publiceret i HVAC Magasinet. 


Deltag i debatten

Byggeri og Anlæg - artikler og arrangementer

Nyeste byggejob fra Jobfinder

luk
close