23-10-2018 05:23:57

Kattegatforbindelsen - kommer der en bro over Kattegat?

Byggeri: Hvor dyr vil en fast forbindelse over Kattegat blive? Og hvordan vil det påvirke miljøet før og efter broen er færdig? Vi har kigget nærmere på projektet og prøver at ridse op, hvad vi ved, samt hvor du kan finde flere oplysninger.
21. jan. 2016 Af Rene Pedersen - netværksredaktør
Kattegatforbindelsen - kommer der en bro over Kattegat?

I sommeren 2007 fremlagde infrastrukturkommissionen et notat, hvor en en fast forbindelse fra Århus til  Kalundborg via Samsø blev nævnt. Notatet blev startskuddet til en offentlig debat om en fast Kattegat-forbindelse. IDA Universe har samlet en række fakta om den foreslåede bro over Kattegat.

Hvor meget vil Kattegatbro forkorte rejsetiden fra Århus til København?

Tilhængere af en fast forbindelse over Kattegat peger især på muligheden for at pendle mellem landets to største byer, Århus og København. Lad os derfor starte med at se på, hvad det vil få af betydning for rejsetiden, hvis der bliver bygget en Kattegatbro.

I december 2015 fremlagde Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen en rapport, der havde været undervejs siden 2009. Ifølge rapporten vil især rejsende mellem Århus og København opleve en stor forandring.

Fakta om Timemodellen

Regeringen udmøntede d. 14. januar 2014 28,5 mia. kr. til et historisk løft af den danske jernbane sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Med Togfonden DK gennemføres Timemodellen. Timemodellen vil betyde 1 times rejsetid i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg.

Det danske jernbanenet er kun delvist elektrificeret i dag. Med Togfonden DK kan hele hovednettet være elektrificeret i 2024-2026. Elektrificeringen vil gøre det muligt at tilbyde en sammenhængende betjening med moderne el-tog.

Læs mere om Timemodellen hos Transport og bygningsministeriet

Analysen viser, at hvis den faste Kattegatforbindelse bliver en realitet, samtidig med at der bliver indført højhastighedstog, vil det fremover blive muligt at tage turen mellem Danmarks to største byer på under én time. Den samme besparelse vil rejsende opleve mellem byer som Aalborg og Randers i forhold til en rejse til København, mens man vil kunne spare 18 minutter på en rejse til Horsens og 9 minutter på en rejse til Herning.

Med bil bliver tidsbesparelsen endnu større. Her vil det med en fast forbindelse over Kattegat tage 1 time og 10 minutter mindre at køre fra København til Århus, mens bilister, der skal til Horsens kan spare 1 time. Se hele oversigten over tidsbesparelser nederst i artiklen. 

Beregningerne viser desuden, at togtrafikken uden en fast forbindelse vil stige med 37 procent på Storebæltsforbindelsen i perioden 2010 til 2030. Det sker primært på grund af Timemodellen (Se faktaboks), som man forventer realiseret i 2030.

Hvordan vil Kattegatforbindelsen se ud?

Det er svært at spå om fremtiden - og især fremtiden for et projekt, der ikke er vedtaget. Men den strategiske analyse, der blev lavet i december 2015, peger på en løsning bestående af to kombinerede vej- og baneforbindelser med en længde på henholdsvis 19 kilometer mellem Sjælland og Samsø og 20 kilometer mellem Samsø og Jylland.

Til sammenligning består Storebæltforbindelsens to broanlæg af en længde på 6,6 og 6,8 kilometer. Derudover vil Kattegatforbindelsen bestå af 7 kilometer ny jernbane og motorvej. En sådan løsning forventes at kunne stå klar i 2030.

Det ligger ikke fast, hvordan en eventuel bro skal se ud. Men i analysen gives der et bud på konstruktionen, som består af to højbroer. Mellem Sjælland og Samsø er der regnet med en løsning i to etager, hvor biltrafikken bliver afviklet øverst og togtrafikken nederst. Og mellem Samsø og Jylland regner man med en dobbeltsporet jernbane, der kører parallelt med en firesporet motorvej. Vejdirektoratet har kigget på flere løsninger, du kan læse mere om de analyserede linjeføringer her

For at holde prisen på projektet nede, har man i analysen ikke dimensioneret Kattegatforbindelsen til godstog. Det er gjort for at holde prisen nede og give optimale muligheder for højhastighedstog.
Godstog vil derfor fortsat skulle benytte den eksisterende jernbane, men det er forventet, at der vil blive mere plads, og at køretiden derfor vil blive kortere.

Kortet viser den foreslåede bro over Samsø 

Hvor meget vil trafikken stige med en Kattegatbro?

I forbindelse med den strategiske analyse, er der lavet en række trafikale beregninger. De viser, at cirka 26.900 køretøjer og 15.800 togpassagerer hver dag vil benytte sig af en fast Kattegatforbindelse. Det svarer til 12 millioner køretøjer og 5 millioner togpassagerer om året.

Ifølge Kattegatkomitéen og Dansk Folkeparti er analysens prognose for trafikvækst dog alt for for pessimistisk.

Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen regner i analysens hovedscenarie med en trafikvækst på 1,25 procent frem til 2030 og 1 procent fra 2030 til 2055. Til sammenligning regnes der i forbindelse med Femern-tunnelen med en trafikvækst på 1,4 procent og hos infrastrukturkommissionen med 2,2 procent.

Hvad der ligger fast er dog, at de seneste 25 år er trafikken mellem Øst- og Vestdanmark vokset markant. Især efter åbningen af Storebæltsbroen i 1997/1998 er der kommer markant mere trafik. I 2014 kørte cirka 29.000 køretøjer og 25.000 togpassagerer i gennemsnit over Storebæltsbroen hver dag.

Beregningerne af den fremtidige transport over Kattegatbroen er baseret på Landstrafikmodellen (LTM), der er udviklet af DTU. Landtrafikmodellen er også anvendt til at regne på Timemodellen, hvor der blev stillet spørgsmål ved, om modellen kunne bruges.

Økonomien bag Kattegatforbindelsen

Anlægsoverslag for
kyst-til-kyst forbindelsen

Mia.
kr.

Fast forbindelse Hov - Samsø 34,6
Fast forbindelse Samsø - Røsnæs 59,0
Motorvej på Samsø
(inklusiv tilslutningsanlæg)
0,5
Jernbane på Samsø
(inklusiv ny station)
1,1
I alt 95,2

 

Anlægsoverslag for
vejdelens landanlæg

Mia.
kr.

I alt 6,7

 

Anlægsoverslag for
jernbanens landanlæg

Mia.
kr.

I alt 16,0


Kilde: En fast Kattegatforbindelse

Økonomien - hvad vil det koste?

Det siger sig selv, at et broanlæg, som vil være cirka tre gange så langt som Storebæltsforbindelsen, bliver dyrt. I den strategiske analyse lyder overslaget på 118 milliarder kroner.

Det er især anlæggelsen af kyst-til-kyst forbindelsen, der presser prisen op. 95,2 milliarder er det anslået, at de to broer vil koste. Og folder man de 95,2 milliarder kroner ud, er det især stykket mellem Samsø og Røsnæs, der med en forventet pris på 59 milliarder kroner presser omkostningerne i vejret.

Den faste forbindelse mellem Hov og Samsø er til sammenligning anslået til 34,6 milliarder kroner. Derudover kommer 6,7 millarder til vej-anlæg og 16 milliarder til jernbaneanlæg på land.

Driftsomkostningerne er i rapporten beregnet til at være 881 millioner kroner om året. Det er NIRAS, der har regnet på tallene, og de anbefaler, at der opgøres 666 millioner kroner om året til kyst-til-kyst forbindelsen samt det tilhørende betalingsanlæg. Det svarer til cirka 0,7 procent af anlægssummen. 

Også finansieringen kan tænkes på flere måder. Læs evt selv mere på side 8 i rapporten. 

Prisen har fået transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt (V) til at skrinlægge planen om en bro, men ifølge trafikforsker og -økonom Uffe Jacobsen er anlægsprisen ligegyldig, da en Kattegatforbindelse vil kunne tjene sig hjem på 3-4 år. 

Usikre energi-forhold

rapporten En fast Kattegatforbindelse anslår man, at CO2-udledningen vil falde, hvis der bliver etableret en fast forbindelse over Kattegat, og biler og tog erstatter færgedrift. Rapporten indeholder til gengæld ikke et bud på, hvor stort et fald i CO2-udledningen en bro vil medføre. Kattegatkomiteen anslår dog, at en bro vil reducere Danmarks CO2 udledning med knap ½ mio. tons årligt. 

Der indgår heller ikke i analysen en egentlig miljøvurdering af de omkringliggende natur- og miljøforhold. Analysen peger dog på, at der vil komme mere støj på områder, der i dag ikke er udsatte. Det gælder især Samsø og Røsnæs. Der bliver også peget på, at natur- og vandmiljøet i Kattegat vil blive berørt.

Vil du læse mere om Kattegatforbindelsen?

Relevante rapporter

En fast Kattegatforbindelse - Strategisk Analyse

Baggrundsnotat 1: Forudsætninger for vejtrafikken

Baggrundsnotat 2: Kattegatbanen

Baggrundsnotat 3: COWIs trafikberegninger til Kattegatforbindelse

Baggrundsnotat 4: Trafikale beregninger og brugerfinansiering

Kattegatkomitéen har samlet en række publikationer

http://kattegatforbindelse.dk/publikationer


Ingeniøren har skrevet en række artikler om forløbet

Forskellige prognoser: Trafikken i Femern-tunnel stiger langt mere end på Kattegat-bro

Vejdirektoratet: Derfor er trafikprognosen i Kattegat-analysen lav

Dansk Folkeparti: Analyse af Kattegatbro er alt for pessimistisk

Kattegatbro til 118 milliarder kroner bliver lagt på hylden

Længe ventet analyse af Kattegatforbindelse forsinket igen

Landstrafikmodellen (LTM) 

http://www.landstrafikmodellen.dk/

Tidsbesparelse togtrafik

Rejsetid mellem København og Jylland:

Mellem København og:

Rejsetid 2030
(Uden bro)

Rejsetid 2030
(Med bro)

Tidsbesparelse

Århus 1:55 0:58 0:57
Aalborg 3:00 2:03 0:57
Randers 2:25 1:28 0:57
Horsens 1:52 1:34 0:18
Herning 2:36 2:27 0:09
Vejle 1:36 1:36 0
Odense 0:58 0:58 0
Esbjerg 2:00 2:00 0
Samsø   1:08  


Kilde: En fast Kattegatforbindelse

Tidsbesparelse vejtrafik

Rejsetid mellem København og Jylland:

Mellem København og:

Rejsetid 2030
(Uden bro)

Rejsetid 2030
(Med bro)

Tidsbesparelse

Århus 3:30 (1*) 2:20 1:10
Aalborg 4:45 (2*) 3:30 1:15
Randers 4:00 (2*) 2:45 1:15
Horsens 3:15 (3*) 2:15 1:00
Herning 3:30 (3*) 3:00 0:30
Vejle 2:55 (3*) 2:30 0:25
Odense 2:00 (3*) 1:55  (3*) 0:05
Esbjerg 3:25 (3*) 3:15  (3*) 0:10
Samsø 3:55  1:50 2:05 

 

1: Via færgen Århus - Sjællands Odde
2: Via færgen Ebeltoft - Sjællands Odde
3: Via Storebæltsforbindelsen

Kilde: En fast Kattegatforbindelse

Tidslinje - hvad skete hvornår? 


Har Danmark brug for en Kattegatforbindelse? Del din mening

luk
close