19-10-2018 04:57:46

Nye EU-direktiver for elektronikprodukter

I løbet af 2016 træder flere nye EU-direktiver for elektronikprodukter i kraft som led i EU’s ønske om at harmonisere direktiverne på tværs. For nogle producenter er opgaven med at leve op til de nye krav mere omfangsrig end for andre. Alle skal dog opdatere produkternes dokumentation, og det betaler sig at komme i gang nu.
20. apr. 2016 Af DELTA
Virksomhederne skal ændre i deres produktdokumentation for at leve op til EU Kommissionens krav om øget risikostyring og sporbarhed på produkter markedsført i EU.
Virksomhederne skal ændre i deres produktdokumentation for at leve op til EU Kommissionens krav om øget risikostyring og sporbarhed på produkter markedsført i EU.

20. april og 13. juni 2016 skal alle, der producerer eller videresælger elektronikprodukter i EU, leve op til de nye direktiver indenfor EMC, radioudstyr og lavspænding. Ændringerne sker som led i EU’s ønske om at ensrette direktiverne, så de følger samme format og er nemmere at formidle og håndhæve på samme måde i hele EU.

”I 2010 trådte den såkaldte ’varepakke’ i kraft, som er en skabelon for de underliggende direktiver. Det nye EMC-direktiv er sat ind i den nye skabelon, men de tekniske krav til produktkonstruktionen er uændrede,” siger Christian Rosenskjold, chefkonsulent hos Energistyrelsen, der har overtaget ansvaret for direktiverne EMC og RED fra Erhvervsstyrelsen.

Christian Rosenskjold påpeger, at de nye EMC- og radioudstyrsdirektiver ikke skal opleves som en stramning for industrien, men som en mere overskuelig formidling af reglerne: ”Den væsentligste ændring i de nye direktiver er, at kravene er tydeligere for hver af de tre typer erhvervsdrivende – fabrikant, importør, distributør – så man kan se, hvilke forpligtelser man har.”

Hvad angår radioudstyrsdirektivet, er der lidt flere ændringer, hvilket skyldes den teknologiske udvikling i den periode, hvor de gamle direktiver har fungeret.

Implementeringen følges tæt

Dansk Standard driver de faglige udvalg, der er Danmarks talerør til europæisk og international standardisering. Udvalgene S-650 og S-710 beskæftiger sig med EMC- og radiodirektiverne og følger implementeringen af de nye direktiver tæt. Udvalgene kan som Dansk Nationalkomité også afgive Danmarks stemme på forslag til nye standarder og samtidig fremsætte egne forslag.

”Harmoniserede standarder beskriver detaljeret, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. Under Annex ZZ i den harmoniserede standard fremgår det, i hvilket omfang den enkelte standard kan bruges til at verificere direktivets krav,” forklarer Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, der via udvalgene arbejder med at formidle de nye regler samt udlægge og fortolke de juridiske og tekniske tekster, så de kan kommunikeres bedst muligt til virksomhederne i Danmark.

Øget krav om dokumentation

Den ændring, der får betydning for flest virksomheder, relaterer sig til EU’s krav om ensrettet dokumentation, og det krav går på tværs af de tre direktiver. Det betyder, at virksomhederne skal ændre i deres produktdokumentation for at leve op til EU Kommissionens krav om øget risikostyring og sporbarhed på produkter markedsført i EU.

”De gamle direktiver for EMC og radioudstyr har fungeret i mere end 10 år. Det er nærliggende at justere deres virkemåde efter så lang en periode med erfaringsopsamling. Især for importører og distributører er dokumentationskravene blevet strammet og præciseret,” siger Per Thåstrup Jensen, formand for standardiseringsudvalgene, som beskæftiger sig med EMC- og radiodirektiverne. Til dagligt arbejder han som senior EMC-specialist hos DELTA.

Dermed henviser Per Thåstrup Jensen til, at EU Kommissionen har ønsket at øge sporbarheden af produkter, så myndighederne kan finde tilbage til fejlkilden i tilfælde af, at et produkt fejler i brug.

Konkret skal man bl.a. sørge for at tilføje fabrikantens og importørens adresse på produktlabellen (sporbarhed), sikre korrekt sikkerhedsinformation til brugeren på relevante sprog (risikostyring), og udfylde en korrekt overensstemmelseserklæring for produktet (lovkrav). Derudover skal man selvfølgelig sikre sig, at det produkt, man sælger i EU, lever op til de væsentlige tekniske krav og standarder samt skrive det i den tekniske produktdokumentation – også kendt som Technical Construction File (TCF). Se figur 1.

agenda-03-distribution

 Figur 1. Forpligtelser for markedsaktører i hele distributionskæden.

Beskedne ændringer

”De tekniske ændringer, som følger af de nye direktiver, er som helhed beskedne. Ændringerne i dokumentationen for elektronikprodukterne er lidt mere omfattende, og det er en udfordring, at det endnu ikke er fastlagt, hvilke standarder, der kan anvendes sammen med radioudstyrsdirektivet,” siger Per Thåstrup Jensen.

I standardiseringsudvalgene er flere elektronikvirksomheder fra dansk industri repræsenteret bl.a. Bolls, Grundfos, VELUX og Music Group. Deres vurdering er, at den nye dokumentationsopgave som sådan ikke er omfattende, men der skal dog sættes en del ressourcer af til opdateringen af produktdokumentationen – specielt hvis man har mange produkter og produktvarianter.

”For vores kunder vil det være en lidt større arbejdsbyrde end hidtil, fordi der kræves mere dokumentation. Til gengæld fremgår det mere klart i de nye direktiver, hvad der skal dokumenteres i forhold til, og hvordan det var beskrevet i de gamle direktiver,”siger Niels Hougaard, testingeniør hos Bolls.

”Vi har mange produkter og produktvarianter, som er omfattet af de nye direktiver. Ændringerne berører jo både nye og eksisterende produkter. Selv om der er tale om få ting, der skal rettes per produkt, er det totalt set en opgave, der kræver tid og ressourcer for os. Men opgaven er til at gå til,” udtaler Lars Højer Ibsen, EMC-specialist hos Grundfos.

”For Music Group er der primært tale om administrative ændringer. Vores produkter skal overholde de samme krav og standarder som før. Vi forsøger at inkorporere alle nye EU-krav på et tidligt tidspunkt i vores produktudviklingsprojekter, så vi ikke får nogle overraskelser senere hen, når reglerne træder i kraft. Det overordnede fokus for os er, at vores produkter skal give brugerne en god oplevelse. Direktiverne er en hjælp til os for at sikre gode brugeroplevelser med vores produkter,” siger Henrik Jakobsen, Compliance Engineer hos Music Group.

Hjælp at hente

Til hjælp med at forstå de juridiske termer i direktiverne har EU udgivet en såkaldt Blue Guide. Selv om direktiverne blev udgivet for snart to år siden, har mange virksomheder afventet yderligere og mere detaljeret information. Producenter af elektronik har endvidere ventet på de nye eller reviderede tekniske standarder, der indeholder det endelige grundlag for test og overensstemmelse.

Et lovforslag til gennemførelse af de nye EMC- og radioudstyrsdirektiver blev fremsat den 16. december 2015. Dette efterlader få måneder til at få opdateret producenternes og nu også importørernes og distributørernes dokumentationsmateriale, inden det nye EMC-direktiv træder i kraft 20. april 2016. Dette er dog ens i hele EU, og for radioudstyrsdirektivet, hvor ændringerne er størst, er der en overgangsperiode fra 13. juni 2016 til 12. juni 2017.

Det lyder samstemmigt fra repræsentanterne fra industrien, at det er med at komme i gang med de nødvendige forberedende indsatser, så man som producent eller distributør lever op til de nye lovkrav. De er alle enige om, at det betaler sig at deltage i arrangementer, hvor man kan få viden om de nye regler og udveksler erfaringer med andre i samme situation:

”I og med at man som virksomhed selv er ansvarlig for at holde sig opdateret på området, så er det en rigtig god idé at deltage i nogle af de mange arrangementer eller netværksgrupper, der drøfter de nye direktiver. Vi har benyttet netværksmøder meget til at få hjælp til tolkning af de nye regler og standarder,” udtaler Henrik Jakobsen fra Music Group.

Man kan holde sig ajour med de nye regler og vejledninger via Energistyrelsens og Dansk Standards hjemmesider. Standardiseringsudvalgene følger nøje udviklingen i CENELEC og EU, der fastlægger standardiseringens udformning. Desuden kan man hente specialiseret rådgivning hos test- og rådgivningshuse samt relevante GTS-institutter.

Myndighedskontrol

Hvis ens produkt ikke lever op til direktivet, kan myndighederne forbyde, at produktet sælges eller kræve, at det trækkes tilbage fra markedet. Hvis man ikke efterkommer en afgørelse, kan det ende med bødestraf for overtrædelse af reglerne.

Myndighederne udfører jævnligt markedskontrol, hvor de tjekker produkterne på hylderne i forretningerne. Bliver man fanget i kontrollen, kan man – afhængig af situationen – få mulighed for at bringe forholdene i orden, inden man eventuelt bliver bedt om at tilbagekalde sine produkter.

Sådan gør du som producent (jvf. figur 1 ovenfor)

  1. Kend reglerne: læs direktivet igennem og de væsentlige krav (Essential Requirements, ESR).
  2. Risikovurdering: Vurdér hvilke væsentlige krav, der er vigtige for dit produkt. Hvis du vurderer, at nogle af de væsentlige krav ikke er relevante, skal du beskrive argumentet i produktdokumentationen til senere dokumentation.
  3. Liste med væsentlige krav: lav en filtreret liste med de væsentlige krav, du har udvalgt.
  4. Standarder: udvælg fra Annex ZZ de matchende standarder, som dit produkt skal testes mod.
  5. Opdatér dokumentationen i Technical Construction File (TCF).
  6. Tilføj den lovpligtige information på produktlabellen, brugsanvisningen og sikkerhedsinformationen.
  7. Udfyld Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Confirmity).

Artiklen er oprindeligt publiceret på DELTA. 


Deltag i debatten

Design og Innovation

Nyeste job fra Jobfinder

luk
close