18-10-2018 01:29:20

Nyt studie skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte værdien af data

Ny analyse giver værdifuld ny viden om, hvad der kendetegner danske virksomheders brug – eller manglende brug – af data. Der peges blandt andet på, at det er svært at finde tilliden til data. Big data og datadrevet forretningsudvikling er centrale temaer for virksomheder på tværs af brancher. Men hvad betyder det for den enkelte virksomhed, og hvor skal der konkret sættes ind for at komme i gang med udviklingen?
31. mar. 2017 Af Alexandra Instituttet

Big Data Business Academy har gennemført interviews med 22 danske virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografisk placering, for eksempel Kamstrup, Royal Unibrew, Fjernvarme Fyn og EasyPark. Undersøgelsen har blandt andet beskæftiget sig med, hvorledes virksomhederne anvender data i praksis, og hvilke konkrete udfordringer de har i forbindelse med brug af big data. Virksomhedernes praksis er efterfølgende blevet kortlagt og analyseret.

Flere af virksomhederne har en nogenlunde klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data. Men der opstår noget interessant, når man begynder at spørge ind til detaljer i brugen af data, og når man spørger forskellige steder i organisationen. Her bliver billedet ofte broget, og der viser sig nuancer i forestillingen om virksomhedens datamodenhed. Det kan derfor være utrolig værdifuldt at få ”nogen udefra” til at hjælpe med at gå struktureret til værks og identificere indsatsområder og foreslå konkrete handlinger, siger Rasmus Bækby, der er Senior Digital Business Strategist hos Alexandra Instituttet og har været med til at gennemføre undersøgelsen.

På baggrund af analysen er der nu udviklet en ramme, hvor virksomheder, ud fra deres nuværende situation, kan få konkrete anbefalinger til, hvor de kan sætte ind, når de skal bruge data i den eksisterende forretning eller til at lave nye innovative tiltag.

En interessant indsigt har været, hvor vigtigt det er med en analytisk kultur i virksomheden. Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at kulturen i organisationen lægger op til at arbejde med data. Der skal være en tillid til, at analyserne giver et retvisende billede. Medarbejderne skal stole på analyserne, og nogen skal interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver værdi, fortæller Laura Lynggaard Nielsen, der er specialist anthropologist fra Alexandra Instituttet.

Studiet har på den måde givet værdifuld ny viden om, hvad der kendetegner danske virksomheders brug – eller manglende brug – af data. Der peges blandt andet på følgende pointer/opmærksomhedspunkter:

om studiet

Big data bliver ofte set som en uhåndgribelig størrelse, der kan være svær at gå til. Det afholder mange virksomheder fra at forsøge at høste de gevinster, der ligger i en strategisk udnyttelse af data. På den baggrund gennemførte Industriens Fond i 2015 en temaindkaldelse, der skulle gøre det nemmere for danske virksomheder at tage hul på arbejdet med opsamling og udnyttelse af data. I kølvandet på temaindkaldelsen igangsattes projektet Big Data Business Academy.

Projektet har i et nyt studie undersøgt, hvilke udfordringer og barrierer danske virksomheder møder, når de vil arbejde med big data som forretningsmæssig “driver” og studiet kan dermed hjælpe virksomheder med at få sat big data på den strategiske dagsorden.

Tidligere studier af big data har ofte haft et teknologibåret fokus. Studiet i BDBA udmærker sig ved at have en holistisk tilgang til big data, hvor bl.a. både teknologi, organisation og forretning undersøges og analyseres som et samlet hele. Ved at indhente viden om virksomhedernes praksis gennem kvalitative interviews, bibringer studiet nye vinkler og perspektiver til forståelsen af big data og de forretningsmæssige potentialer, der ligger heri.

Se model for modenhedstrin her.

 Sæt data på den strategiske dagsorden

 Ledelsens opbakning er vigtig for at lykkes med big data. Erfaringerne viser, at projekter, som er forankret i den øverste ledelse og har strategisk opmærksomhed, har større sandsynlighed for at blive en succes.

Undgå overinvesteringer

Før man som virksomhed kaster sig ud i store investeringer, er det vigtigt, at man får dannet sig et klart billede af sin nuværende situation. Virksomheder befinder sig på forskellige ”modenhedstrin” i forhold til brug og udnyttelse af data, og det er vigtigt at tage afsæt i det niveau, der passer til virksomheden. Gør man ikke det, risikerer man at overinvestere eller investere forkert.

Nedbryd siloerne

En vigtig forudsætning for at lykkes med big data er, at der arbejdes på tværs af organisatoriske skel. Ofte skabes den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres, f.eks. ved at analysere sammenhænge mellem produktions-/driftsdata og kunde-/markedsdata – evt. også i kombination med eksterne datakilder. Der er behov for gensidig indsigt og forståelse for både it og forretning. 

Fokus på kulturen: Data som mindset

Virksomhedens kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan data opfattes og anvendes. Hvis virksomheden skal nå dertil, hvor beslutninger er faktabaserede og ikke træffes ud fra mavefornemmelser, skal der være en accept af data i organisationen. Samtidig kræver tværgående dataanalyser, at medarbejderne stoler på data, der er genereret i andre afdelinger. Denne kultur kan desuden være fremmende for gensidig forståelse i organisationen og kan danne grundlag for fælles mål og KPI’er.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Alexandra Instituttet.

Kan du slet ikke få nok af big data? Så meld dig ind i IDA IT, som løbende holder arrangementer med fokus på IT-området.

IDA IT
IDA IT

Vi er et fagligt fællesskab, som er drevet af en nysgerrighed og et ønske om at styrke vores kompetencer. Vi arrangerer møder og kurser, hvor vi dykker ned i højaktuelle emner inden for it-området.

Læs mere

Deltag i debatten

IT - artikler og arrangementer

Nyeste IT-job fra Jobfinder

luk
close