17-12-2018 07:02:35

Hvad er Cleantech?

Hvad dækker begrebet cleantech over, hvorfor har Danmark fået en styrkeposition, og hvad er koblingen til FN’s 17 verdensmål? IDA Universe ser nærmere på cleantech.
25. apr. 2018 Af: IDA Universe
Hvad er Cleantech?

Cleantech er i sin reneste form en sammenskrivning af de engelske ord clean og technology. På dansk kan vi kalde det grøn teknologi - og nogle vil måske kalde det miljøteknologi. Kært barn har mange navne, for selv om cleantech er blevet en fast term, findes der ikke en egentlig standarddefinition for cleantech.

I IDA definerer vi cleantech som produkter eller teknologier, der enten er med til at øge miljøbeskyttelsen eller er med til at reducere forbruget af ressourcer, som råstoffer og energi.

Bryder vi det længere ned, indeholder cleantech en lange række teknologier inden for fx bæredygtig energi, genbrug/upcycling, grøn kemi, byggematerialer mm.

Danmark som førende cleantech-nation

I Danmark blev de første erfaringer gjort med vindmøller allerede i 50erne og 60erne, og det var også i Danmark, at verdens første havvindmøllepark blev opført i 1991. En række af landets store og hæderkronede virksomheder som Grundfos, Danfoss og Haldor Topsøe er i dag at finde inden for cleantech-paraplyen, så det er ikke kun inden for vindenergi, at Danmark har været tidligt i gang. Pioneer-rollen har også betydet, at Danmark i årtier har haft et ry som et hotspot for grøn teknologi.

I 2017 satte Danmark verdensrekord med 43,4 pct. af den danske strøm produceret alene af vindmøller. Det gør Danmark til det land i verden, der kan dække den største andel af vores elproduktion med grøn strøm fra vindmøller. Vindenergi er en af nøglestenene i den danske cleantech-sektor, men også inden for fx vandteknologi, fjernvarme og energieffektivitet har Danmark styrkepositioner.

I en rapport fra 2017 udgivet af WWF Verdensnaturfonden og konsulentvirksomheden Cleantech Group blev Danmark placeret på en 1. plads blandt verdens lande, når det handler om evnen til at fremme udvikling af grønne energi-teknologier.

I en rapport skrevet af Deloitte for IDA, DI Energi og Dansk Energi i 2017 nævnes otte energiteknologiområder, hvor Danmark har styrkepositioner, og hvor der er potentiale for eksport. De otte områder - listet i forhold til styrkeposition - er:

 • Intelligent energisystemdesign
 • Termisk lagring
 • Offshore vindteknologi
 • Energibesparende smart home og -bygningsteknologi
 • Bio-energiteknologier
 • Kraftvarme og forbrændingsanlæg
 • Fjernvarmeteknologi
 • Brint og brændselsceller

Altså en ganske bred palette af områder.

Stort potentiale

IDA har set nærmere på potentialet inden for området i forbindelse med udspillet Cleantech - fra lineær til cirkulær økonomi. Her kan man blandt andet læse, at Danmark i 2015 eksporterede for 72,4 milliarder kroner cleantech-produkter, hvilket svarer til 6,5 procent af den samlede danske eksport. I perioden 2012 til 2016 er beskæftigelsen inden for cleantech-sektoren steget med 19 procent, mens de markedsrettede erhverv samlet set er steget med cirka 5 procent.

86 procent af værdiskabelsen fra cleantech kommer fra enten energiteknologi, vandteknologi eller affaldshåndtering og genindvinding. “Det er derfor naturligt at fokusere på disse områder,” står der i analysen, der ligger bag udspillet, Cleantech i Danmark.

(Læs mere om potentialet i Cleantech i Danmark)

I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to aftaler, som tilsammen udgør FNs klimamål.

Den første er Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-protokollens afløser. Aftalen giver anledning til store investeringer globalt, og det øger cleantech-områdets potentiale betragteligt. I en rapport fra 2017 skriver Mandag Morgen fx, at “Danmarks samlede omsætning inden for grønne løsninger kan potentielt eksplodere fra knap 200 mia. kr. i dag til over 460 mia. kr. i 2035”.

Direkte kobling til FN’s verdensmål

Den anden aftale, som udgør FN’s klimamål er de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget ved samme lejlighed. I FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling er blandt andet følgende punkter, som direkte relaterer til cleantech:

 • 6. Rent vand og sanitet
 • 7. Bæredygtig energi
 • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Når verdensmålene er interessante i en cleantech-kontekst, er det fordi, de ligesom Paris-aftalen sætter en kurs, der gør det nødvendigt at finde nye løsninger i både produktion og forbrug. Og som vi allerede har været inde på, har Danmark mulighed for at spille en rolle på verdensplan, der er langt større end vores størrelse egentlig berettiger til.

I en IDA-kontekst blev Verdensmålene i 2017 omdrejningspunktet for IDAs Vision 2025. Dansk industri er blandt de organisationer, der også har ‘grebet’ verdensmålene, ligesom de på DTU skal danne grundlag for universitetets forskning og uddannelse.

Læs mere om cleantech:

luk
close