20-08-2018 16:14:20

Danmarks største konference om og for ledere og projektledere. Den 29. november 2018 mødes ledere og projektledere fra hele landet til en hel dag med fokus på ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Tilmeld dig nu.

Få styr på dine lederkompetencer, når det gælder stress

Mange ledere er usikre, når det gælder opgaven om at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. De mangler viden om, hvad stress er, og har ofte ikke de værktøjer, der kræves. Der er stort potentiale i at klæde lederne ordenligt på til opgaven, både menneskeligt og økonomisk.
Ajourført den 6. feb. 2018 Af Ledelse der styrker

Michael Martini, Caroline Ahlgren Tøttrup & Mads Krarup 

Manglende mod, viden og kompetencer er en cocktail, der nemt kan få en leder til at føle sig usikker på ledelsesopgaven, når det gælder stress. Sådan lyder det fra Michael Martini, Caroline Ahlgren Tøttrup og Mads Krarup, erhvervspsykologer og forfatterne bag stresshåndbog til ledere.

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

Stress, der ikke opdages eller håndteres i tide, kan både have alvorlige konsekvenser for medarbejderen, men også medføre store udgifter for arbejdspladsen. Stress er derfor et vigtigt tema for ledere, da det skaber reelle udfordringer i det moderne arbejdsliv, hvor stressrelaterede sygemeldinger oftere ses.

Lederne har her en afgørende rolle, når det handler om at håndtere de udfordringer og problemstillinger, der relaterer sig til stress i arbejdslivet, da det er dem, der varetager den daglige personaleledelse.

Det handler om, at lederen har kompetencer til at komme stress og stressrelaterede sygefravær i forkøbet, og hvis skaden er sket at hjælpe den stressramte medarbejder på højkant igen.

Flere undersøgelser tyder dog på, at mange virksomheder ikke prioriterer at ruste lederne til denne opgaven eller simpelthen ikke ved, hvordan det i praksis skal gøres. Det betyder, at lederne har manglende stresskompetencer, og det gør dem usikre.

I en undersøgelse, foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, svarer halvdelen af de adspurgte 2.394 ledere ’nej’ eller ’kun i ringe grad’ på spørgsmålet om, hvorvidt de bliver klædt på til at håndtere stress, skriver Human Resources 2015. Resultaterne understøttes af undersøgelsen Ingeniørernes stress, som IDA har foretaget.

Manglende lederkompetencer i at tackle stressproblemer hos medarbejderne kan have konsekvenser for medarbejderne. En undersøgelse fra Akademikerne (AC) viser nemlig, at den faktor som, ifølge flest akademikere, ville kunne forbedre deres psykiske arbejdsmiljø er ledelsens prioritering af det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress. Undersøgelsen viser udover, at medarbejderne, der har et godt psykisk arbejdsmiljø, er 37 % mere produktive end medarbejdere, der befinder sig i dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lederen som kulturskaber og rollemodel

Når man som leder føler sig usikker over for ledelsesopgaver knyttet til stress, så handler det blandt andet om, at man let kan blive i tvivl om, hvad stress egentlig er for en størrelse.

Det kan især være spørgsmål som, hvornår udgør stress en reel trussel og risiko for helbred og arbejdsevner hos medarbejderne, og hvad er det for reaktioner og symptomer, som man skal være særlig opmærksom på? Og hvad består ledelsesopgaven mere konkret i?

Det handler ikke om, at man som leder skal vide bedst og være stressekspert, eller at man personligt skal kunne mestre alle facetter af stress hos medarbejdere. I stedet handler det mere om modet til at gå forrest og være bevidst samt tage ansvar for, hvordan stressindsatsen løftes i fællesskab.

Det er langt hen ad vejen en strategisk ledelsesopgave, hvor lederen i samspil med øvrige ansatte har til opgave at fremme en arbejdskultur, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder på at opdage, forebygge og håndtere skadelig stress.

Den øverste ledelse har det overordnede ansvar for at sætte kursen og rammerne omkring stressindsatsen, for eksempel gennem retningslinjer eller stresspolitik. Derudover bør den øverste ledelse sikre, at mellemledere og medarbejdere har en grundlæggende viden om stress.

Som mellemleder med personaleansvar er opgaven i højere grad at omsætte strategi til handling og være klar over, hvad ens ansvar og opgave som leder er i forhold til at forebygge og håndtere de særlige problemstillinger, som stress medfører i virksomhederne.

Derudover skal man som leder forstå, at man er en rollemodel, også når det gælder stress. Undersøgelser viser, at mange ledere selv er stressramte i større eller mindre grad, og det er i sagens natur uhensigtsmæssigt, når man skal forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Det betaler sig at klæde lederne på - når det gælder stress

Ingeniørvirksomheden MT Højgaard valgte for nogle år siden at investere i at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i forhold til stress. Formålet var blandt andet at nedbringe antallet af stressrelaterede sygemeldinger.

Direktionen gik forrest i forhold til at tage ansvar for at formulere en stresspolitik og sætte rammerne for en strategisk målrettet indsats. Samtlige ledere blev blandt andet undervist i, hvordan man kan bidrage til større åbenhed omkring stress, og hvordan man konkret håndterer stressramte medarbejdere.

I løbet af en periode på fire år lykkedes det for virksomheden at reducere antallet af stressrelaterede sygemeldinger fra nitten til fire.

Ifølge MT Højgaard opvejes udgiften ved at klæde lederne på til at håndtere stressudfordringen til fulde af det reducerede antal stressrelaterede sygemeldinger.

(Kilde: Pengemagasinet, DR1, 13. Januar 2016)

Dialog som det vigtigste værktøj

Det er et faktum, at en række symptomer ved langvarig stress påvirker arbejdsevnen både i en periode forud for sygemelding og bagefter. Alligevel har mange medarbejdere en følelse af skam over ikke at kunne leve op til de krav, der stilles i arbejdet, enten af arbejdsgiveren eller af dem selv. Og en tilhørende angst for at tale om det.

Det er påfaldende, at emnet stress på en gang fylder så meget i avis- og magasinspalter og samtidig er et emne, der ofte er eller opleves som tabubelagt. Når stress for alvor gør ondt, er der ofte en form for berøringsangst rundt omkring på arbejdspladserne. Forklaringen kan blandt andet handle om, at der i visse fagmiljøer er en kultur, hvor stress forbindes med svaghed og primært relateres til manglende robusthed hos individet.

Stress opleves individuelt men håndteres bedst i fællesskab, og her har dialogen en central rolle.

Tre ting du som leder kan gøre for at hjælpe dialogen om stress på vej:

  1. Sørg for, at der er tilstrækkelig viden og fælles sprog om stress blandt alle medarbejdere
  2. Sørg for, at alle kender til deres ansvar og opgaver i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress i hverdagen
  3. Sørg for løbende at sætte stress på dagsordenen i en professionel og tryg ramme, for eksempel ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Som leder er det vigtigt at bidrage til en kultur, hvor man åbent og trygt kan tale om stress. Det er gennem åbenhed og dialog, at man for alvor kan tage hul på det arbejde, der ligger i at løfte ansvaret væk fra den enkelte medarbejder og gøre det til noget, man som samlet på arbejdspladsen skal forholde sig til. 


Tjek på ledelsesopgaven - når det gælder stress

Hvor godt rustet er du til at opdage, forebygge og håndtere stress? 

  1. Har du en klar fornemmelse af, hvilke problemstillinger som i særlig grad kan resultere i stress hos dine medarbejdere?
  2. Har I som virksomhed klare retningslinjer omkring stressindsatsen?
  3. Har du en klar fornemmelse af, hvilken rolle og ansvar du har, når det gælder stress?
  4. Er du en god eller dårlig rollemodel, når det handler om stress?
  5. Kan I tale åbent om stress på din arbejdsplads?
  6. Ved du, hvad du skal kigge efter i forhold til at spotte skadelig stress hos dine medarbejdere?
  7. Ved du, hvad du konkret skal gøre, hvis du står med en stressrelateret sygemelding?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?
Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Læs mere
Dårlig ledelse gør forandringer til en stressbelastning
Dårlig ledelse gør forandringer til en stressbelastning

Organisationsændringer, fusioner, hvor 2 kulturer skal blive til én, eller måske flytning af arbejdspladsen fra den ene ende af landet til den anden? Arbejdslivet byder på mange forandringer. Men ...

Læs mere
Har du stressede medarbejdere?
Har du stressede medarbejdere?

Der er en klar sammenhæng mellem den nærmeste leder og niveauet for stress på arbejdspladsen: Jo bedre rating den nærmeste leder får, jo mindre stresset opleves arbejdspladsen.

Læs mere
Vi efterlader ikke vore følelser i cykelstativet
Vi efterlader ikke vore følelser i cykelstativet

Det giver ingen mening at argumentere for mindre føleri på arbejdspladsen. Det private liv og arbejdslivet påvirker hinanden gensidigt i en kompleks relation, og et arbejdsmiljø præget af tillid m ...

Læs mere

Deltag i debatten

luk
close