22-02-2018 15:43:18

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

Spildevandskomiteen

Siden slutningen af 1940'erne har Spildevandskomiteen spillet en væsentlig rolle for afløbs- og spildevandsteknikkens udvikling i Danmark
Af: IDA

Indhold

  • Opgaver
  • Skrifter
  • Organisation og udvalg
  • Udvalg
  • Nationalt og internationalt samarbejde

Komiteens fulde navn er Ingeniørforeningen i Danmark, IDAs Spildevandskomité, men den kaldes som oftest blot for Spildevandskomiteen eller SVK.

Den engelske betegnelse er The Water Pollution Committee of The Society of Danish Engineers.

Siden komiteens første møde i 1944 har Spildevandskomiteen spillet en væsentlig rolle for afløbs- og spildevandsteknikkens udvikling i Danmark. Komiteen har taget initiativ til forsknings- og udviklingsopgaver og publiceret resultaterne ved udgivelse af skrifter. Skrifterne har bl.a. dannet baggrund for flere af de edb-programmer, som anvendes i kommuner, amter og rådgivende ingeniørvirksomheder, og de har på mange områder været en afgørende forudsætning for udformning og udvikling af den faglige praksis indenfor spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens arbejdsområde er ifølge vedtægterne de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til afløbs- og spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og forurening af recipienter.

Opgaver

Komiteens opgaver er:

  • Som sagkyndigt organ at behandle opgaver indenfor Komiteens arbejdsområde, dels på eget initiativ, dels på foranledning af spørgsmål rejst fra offentlig side.
  • At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer.
  • At etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med samme og beslægtede opgaver.
  • At offentliggøre resultaterne af komiteens arbejde.

Skrifter

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer.

Liste med skrifter

Spildevandskomiteen har i 2006 udgivet Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005). Skriftet kan gratis downloades som pdf fil her på siden sammen med det tilhørende regneark.

Rapporter

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et antal rapporter om spildevandstekniske problemer.

Liste med rapporter

Organisation og udvalg

Komiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens sammensætning

Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og mødes en gang om året til Spildevandskomiteens plenarmøde.

Download referat fra årets plenarmøde - 2017.

Komiteens daglige drift varetages af forretningsudvalget, der typisk samles 4 gange om året. De konkrete opgaver udfører Spildevandskomiteen ved at nedsætte udvalg. Disse udvalg består af komiteens egne medlemmer suppleret op med ikke-medlemmer efter behov. Udvalgene opløses, når den pålagte opgave er opløst, men i praksis har nogle af udvalgene permanent karakter. Se nedenfor for en oversigt over udvalgene.

Spildevandskomiteens forretningsudvalg

Vedtægter (PDF)

Spildevandskomiteens udvalg

For tiden er der følgende udvalg under Spildevandskomiteen:

Nationalt og internationalt samarbejde

Spildevandskomiteen er p.t. tilknyttet:

  • Den danske nationalkomité for International Water Association (IWA)

Herudover indgår Spildevandskomiteen i forskellige samarbejder omkring konkrete initiativer. For eksempel har EVA-udvalget samarbejdet med NORVAR i Norge og VAV i Sverige om at afholde nordiske konferencer, ligesom Spildevandskomiteen undertiden samarbejder med bl.a. IDA Miljø og DANVA om konkrete mødeaktiviteter. Spildevandskomiteen har tilsvarende samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen og DANVA om gennemførelsen af konkrete projekter.

luk
close