29-05-2017 00:22:45

Netværk

Hold din viden opdateret. Kurser, konferencer, gå hjem-møder og virksomhedsbesøg. IDA styrker din viden og din faglige horisont.

Spildevandskomiteens skrifter

Spildevandskomiteen har gennem årene udgivet et større antal skrifter om spildevandstekniske problemer, se nedenstående liste
Af: IDA

Skrifter 1 - 30 kan gratis downloades som pdf-filer længere nede på denne side.

2016

Opdatering af regnearket til Skrift 30 (oktober 2016)

Ida Bülow Gregersen, Rambøll (Hannemanns Allé 53, 2300 København S)
Søren Højmark Rasmussen, EnviDan (Fuglebækvej 1a, 2770 Kastrup)
Henrik Madsen, DHI (Agern Allé 5, 2970 Hørsholm)
Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø (Bygning 115, Bygningstorvet, 2800 Kgs. Lyngby)

Skrift 30 blev udgivet af Spildevandskomiteen i 2014. Skriftet indehold er anbefalinger omkring dimensionsgivende regnintensiteter og klimafaktorer. Selve skriftet blev traditionen tro ledsaget af et hjælpeværktøj (regneark regionalregnraekke version 4.0). Dette værktøj kan beregne regnrækken for en given lokalitet og gentagelsesperiode.
Baseret på denne regnrække beregnes herefter intensiteter for den tilsvarende CDS regn samt bassinvoluminer. Spildevandskomiteen udgiver nu et nyt regneark med flere
forbedringer. Metoderne er uændrede og der udgives derfor kun et regneark, men ikke et nyt skrift.

LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT!
Ændringer siden version 4.0

 • Der er tilføjet et kort over Danmark så det kan checkes om koordinaterne er korrekte.
 • Der er tilføjet muligheden for at kunne beregne en intensitet for vilkårlig varighed
 • Der anvendes andre og bedre data til at beregne årsmiddelnedbøren (Celle B5). Det giver lidt andre resultater, men ændringerne er små i forhold til usikkerheden.
 • Dokumentation for ændringer er publiceret i EVA-blad 1, 2017 og kan downloades via www.evanet.dk

Generelt

 • SVK Regndata svarende til Skrift 30 er anvendt.
 • For at kunne anvendes på flere udgaver af excel er der udviklet en simpel solver til version 3.2. Den anvendes stadig,
  hvilket betyder, at man ikke skal installere Excels indbyggede solverfunktioner.
 • Bemærk, at regnearket anvender meget simple antagelser. Benyt mere avancerede metoder såfremt der er tale om komplicerede anvendelser.
 • Hvis ikke makroer aktiveres kan regnearket ikke regne rigtigt!!!
 • Enhver anvendelse af programmet sker uden ansvar for udvikler(e) og udgivere.

Regnrække Version 4.1 (xls)

Skrift 30
 er udgivet i august 2014. Skriftet er et udtryk for det bedste bud, vi i dag kan give på hvad nutidens dimensionsgivende regnintensiteter er samt det bedste bud på hvor meget regnintensiteterne vil stige de næste 100 år. Den nye bearbejdning er baseret på analyse af historiske målinger af nedbør siden 1880 samt en lang række analyser af hvordan menneskeskabte klimaforandringer vil påvirke Danmarks ekstremregn.

Den mere præcise anbefaling af hvordan skrift og regneark anvendes findes i Spildevandskomiteens rekommandation forrest i skriftet. Skriftet erstatter dele af de rekommandationer der er givet i skrift 26, 27, 28 og 29 fordi vores viden omkring ekstremregn i Danmark er blevet større og denne viden har betydning for dimensioneringen af afløbssystemer.

Der er udviklet et regneark som på baggrund af koordinater kan beregne dimensionsgivende regn for både nutidens og fremtidens klima. Dette regneark er ligeledes downloades som xl-fil længere nede på denne side. Der forventes i løbet af kort tid at blive udgivet et værktøj der kan bruges til at beregne korrektionsfaktorer så historiske nedbørsdata nemmere kan anvendes sammen med dimensioneringsregn.

2015

Opdateret LAR-dimensionering - notat

Opdateret LAR-dimensionering - regneark

Spørgsmål vedr. LAR dimensionering kan stiles til Ida Marie Knudsen på mail: idkn@hofor.dk 

2014

Nr. 30: Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter - skrift

Bilag til skrift 30: Regional regnrække - regneark

Program til skrift 30: DTU Rain Analyst ver. 1.0.2

2011

LAR dimensionering - skrift

LAR dimensionering - regneark

2008

Nr. 29: Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer

2006

Nr. 28: Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny beárbejdning (1979-2005)

Skrift 28 bilag

2005

Nr. 27: Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

1999

Nr. 26: Regional variation af ekstremregn i Danmark

1995

Nr. 25: Nedsivning af regnvand - dimensionering

1991

Nr. 24:  Standardiserede data for afløbssystemer (ajourføring af skrift nr. 19)

1985

Nr. 23: Tilladelige oversvømmelseshyppigheder i afløbssystemer

Nr. 22: Forurening af vandløb fra overløbsbygværker

1984

Nr. 21: Recipientbelastning fra overløbsbygværker

Bilag til 21Recipientbelastning fra overløbsbygværker

1982

Nr. 20: Undersøgelse af dimensioneringspraksis for små afløbssystemer - skrift 20

1983

Nr. 19: Standardiserede data for afløbssystemer

1984

Nr. 18: Maksemalstrømninger og bassinvoluminer fra historiske regnserier

Bilag til Maksimalafstrømninger og bassinvoluminer fra historiske regnserier

1980

Nr. 17: Spildevandskomiteens regnmålersystem - skrift 17

1974

Nr. 16: Bestemmelse af regnrækker

1966

Nr. 15: Bassinanlæg. Beretning om forsøg med rensning af hus- og mejerispildevand i bassinanlæg ved Rønnede samt undersøgelse af bassinanlæg ved en militærlejr og i Ørbæk

1962

Nr. 14: Sorø-søerne, Lyngby Sø og Bagsværd Sø, limnologiske studier over fem kulturpåvirkede, sjællandske søer

1959

Nr. 13:Vejes bidrag til kloakanlæg

1958

Nr. 12: Undersøgelse af Timå 1948-1953. Et vandløb forurenet ved udledning af dræningsvand fra et brunkulsbrud

1958

Nr. 11:Furesøundersøgelser 1950-54. Studier og undersøgelser over Furesøs Kulturpåvirkning

1964

Nr. 10: Nye dimensioneringsformler og diagrammer til beregning af kloakledningers vandføring, 2. udg. (genoptrykt 1966, 1. udg. 1957)

1955

Nr. 9: Forsøg med anaerob behandling af spildevand på København kommunes renseanlæg ved Damhusåen

Nr. 8: Kloakledningers maximums- og minimumsfald

Nr. 7: Biologisk undersøgelse af Sjælsø, Usserød Å og Nivå samt Farum Sø 1952

1953

Nr. 6:Bestemmelse af regnrækker (Genoptrykt 1961 og 1969)

Nr. 5: Afløbsstastistik 1949

Nr. 4:Nedbørens fordeling efter intensitet (genoptrykt 1969)

1951

Nr. 3: Biologiske, biokemiske, bakteriologiske samt hydrometriske undersøgelser af Pøleåen 1946 og 1947

1950

Nr. 2: Bearbejdelse af diagrammer fra de af Stads- og Havneingeniørforeningen opstillede selvregistrerende regnmålere for årene 1933-47

1949

Nr. 1: Fysisk, kemisk, hydrometrisk og biologisk undersøgelse af Mølleaaen fra Lyngby Sø til Øresund 1946 og 1947

luk
close